Deprecated: Function split() is deprecated in /www/i/n/u42781/public_html/functions/fce_content.php on line 15
InfoVranov.sk
autokepaspravy info vranov

InfoVranov.sk

DNI VYŠEHRADSKEJ KULTÚRY V JASLE

     V poľskom meste Jaslo sa v dňoch 18. až 19. augusta 2012 uskutočnil  Medzinárodný festival Vyšehradskej kultúry, na ktorom svoju tradičnú ľudovú kultúru prezentovali umelci zo Slovenska, Poľska, Čiech, Maďarska a Ukrajiny. Festival patrí medzi najpopulárnejšie podujatia svojho druhu v Poľsku. Už niekoľko rokov  je ideálnym miestom na prezentáciu Slovenska, slovenskej kultúry a tradícií v rámci Poľska a skupiny V4. Sprievodným podujatím festivalu bol VII. ročník Medzinárodných dní vína, na ktorom sa predstavili producenti z celej Európy vrátane Slovenska. Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. má už trojročnú veľmi úspešnú cezhraničnú spoluprácu s mestom Rzeszow s ktorým v roku 2009 vstúpil do spoločného projektu, vďaka ktorému získal  finančné prostriedky z fondov EU na modernizáciu Domu kultúry vo Vranove n. T..V súčasnosti rozbieha cezhraničnú spoluprácu aj s mestom Jaslo. Mestský dom kultúry preto  s  radosťou prijal ich pozvanie a zúčastnil sa Medzinárodného festivalu Vyšehradskej kultúry. Spoločne so zástupcami Mestského domu kultúry vo Vranove n. T. za hranice Poľska odcestovala aj Folklórna skupina Kňahinka, ktorá úspešná reprezentovala na festivale slovenskú ľudovú kultúru.  Pozvané delegácie slávnostne prijal na pôde Mestského úradu v Jasle primátor  mesta Andrzej   Czernecki .  Predstavitelia mesta sa spoločne s folklórnymi skupinami zúčastnili slávnostného sprievodu, ktorý smeroval na námestie, kde nasledovala prezentácia a vystúpenie jednotlivých  folklórnych skupín krajín V4.  Kňahinka divákom Jaselského námestia predviedla zvyky a tradície našich predkov z oblasti Zemplína formou spevu, tanca aj hovoreného slova. 25 členný kolektív nadšencov folklóru pod vedením Michala Kertisa pripravil poľskému publiku nezabudnuteľný zážitok. Na úspešnej reprezentácii nášho mesta a krajiny v Jasle sa aktívne podieľali aj vranovskí výtvarníci  PhDr. Slavomír Čupil  a Peter Treciak, ktorí sa tam zúčastnili na sedemdňovom výtvarnom plenéri.  Svoj umelecký pohľad na toto poľské mesto  zachytili maľbou na ôsmich obrazoch, ktoré majú možnosť vidieť návštevníci  Jaselského Domu kultúry na výstave „Jaslo malowane “ Počas týchto dvoch dní sme mali príležitosť spoznať kultúru a zvyky našich susedných krajín a naopak, im ukázať niečo s nášho kultúrneho dedičstva. Navyše sme získali cenné kontakty  a možnosť nadviazať cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinským mestom  Truskawiec  s ktorým plánujeme v najbližšom období vstúpiť do spoločných projektov Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007-2013. Každá cezhraničná spolupráca je pre nás novou výzvou, ktorá zo sebou prináša množstvo skúseností a hlavne prínos aj  pre ďalšie generácie. Nusová Silvia DNI VYŠEHRADSKEJ KULTÚRY V JASLE DNI VYŠEHRADSKEJ KULTÚRY V JASLE DNI VYŠEHRADSKEJ KULTÚRY V JASLE

Verejná súťaž - vytvorenie loga OO CR HZaHŠ

Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš (OO CR HZaHŠ) vypisuje verejnú súťaž na predloženie grafického návrhu na vytvorenie loga OO CR HZaHŠ.Predmet súťaže:„Vytvorenie loga OO CR HZaHŠ“Požiadavky na logo:Logo má vystihovať daný región, prípadne 4 okresy, ktoré tento región tvoria – t.j. Humenné, Snina, Vranov a Medzilaborce. Logo by malo pomôcť lepšie identifikovať aktivity v oblasti cestovného ruchu podporované OO CR HZaHŠ a má mať moderný charakter s dôrazom na jednoduchú identifikáciu. Tvorba loga je jednou z aktivít projektu financovaného Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.Súťaž je určená najmä profesionálnym grafickým dizajnérom alebo výtvarníkom, grafickým štúdiám, študentom grafického dizajnu a pod.Organizácia súťaž:1. Súťažiaci posielajú maximálne dva návrhy loga. Pripúšťa sa farebný aj čiernobiely variant. Každý návrh bude dodaný v tlačenej podobe v dvoch veľkostiach: plný formát A4, a najmenšia autorom odporúčaná veľkosť – taktiež na formáte A4. Každý návrh bude na zadnej strane označený menom autora, alebo názvom spoločnosti a identifikačnými údajmi.2. Porota vyberie z prijatých návrhov jeden víťazný návrh3. Súťažné návrhy musia byť do termínu uzávierky doručené v zalepenej obálke s označením „SÚŤAŽ LOGO OO CR HZaHŠ“ poštou alebo osobne na adresu:Oblastná organizácia cestovného ruchuHorný Zemplín a Horný ŠarišKukorelliho 34066 28 HumennéPosudzovanie súťažných návrhov:Všetky doručené návrhy budú predmetom hodnotenia poroty. Porota bude delegovaná predsedníčkou predstavenstva OO CR HZaHŠ z členov organizácie. Porota svoju prácu začne bezprostredne po uzávierke súťaže a návrhy vyhodnotí do 30 dní od uzávierky súťaže.Vypisovateľ súťaže si vyhradzuje právo zrušiť súťaž, ak porota zistí, že prihlásené návrhy nie sú na dostatočnej kvalitatívnej úrovni.Odmena za najlepšie návrhy:Víťazný návrh - 500 EURTermín doručenia návrhov – uzávierka súťažeDňa 5.9.2012 do 12.00 hod. (rozhoduje pečiatka z podateľne MsÚ Humenné). Návrhy doručené po tomto termíne nebudú prijaté.Informácie – kontaktIng. Marta Mrázová, výkonná riaditeľka OO CR HZaHŠ, tel.: 0917 750 687, e-mail: marta.mrazova@snina.sk , oocr@humenne.sk ,zdroj: www.vranov.sk     {FB::LIKE_BUTTON}    {FB::COMMENTS}  

Rybársky lístok

Rybársky lístok Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov.Vydanie rybárskeho lístka podlieha správnemu poplatku podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.Podľa Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona, občan SR a cudzinec s povoleným trvalým pobytom, zaplatí za vydanierybárskeho lístka alebo predĺženie jeho platnosti správny poplatok, a to prevodom z účtu v banke, poštovou poukážkou na účet obce alebo v hotovosti do pokladnice mesta. Doklady:    Tlačivo - Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka    občiansky preukazPoplatok:    trojročný rybársky lístok 16,50 €    ročný rybársky lístok 6,50 €    mesačný rybársky lístok 3 €    týždenný rybársky lístok 1,50 €    deti do 15 rokov 0 €    členovia rybárskej stráže 0 €Vybavuje:Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvojaReferát výstavby, dopravy a ŽPKopčo Marcel, Ing.    mobil: 0907 998 224    tel.: 057/4422551, kl. 237    e-mail: marcel.kopco@vranov.sk    kancelária: 2. poschodie vľavo, č. dverí 3Lehota:na počkaniePredpis:    Zákon NR SR č. 139/2002 Z.z. o rybárstve    Zákon 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisovzdroj: www.vranov.skRybársky lístok     {FB::LIKE_BUTTON}    {FB::COMMENTS}  

Uzavretie manželstva

Uzavretie manželstva     {FB::LIKE_BUTTON}    {FB::COMMENTS}   Žiadosť podávajú na matričnom úrade obaja snúbenci spolu. 1. Žiadosť o uzavretie manželstva treba vyplniť presne podľa predtlače, čitateľne, písacím strojom alebo paličkovým písmom. Žiadosť podpíšu obaja snúbenci pred matrikárom.2. Žiadosť sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého sa manželstvo uzatvára, pri uzavretí manželstva pred orgánom štátu, vždy na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov.Doklady:    ŠEVT - žiadosť o uzavretie manželstvaA) SLOBODNÍ:    vlastné rodné listy    platné občianske preukazy (občiansky preukaz nahrádza doklad o slovenskom štátnom občianstve a doklad o trvalom pobyte), ak bol občiansky preukaz vydaný do 1.9.1993 a nie je v ňom vyznačené štátne občianstvo je potrebné predložiť osvedčenie o štátnom občianstve. Vojaci, ktorí nevlastnia občiansky preukaz, predložia vojenský preukaz (knižku).B) OVDOVELÍ:    všetky doklady uvedené pod bodom A. a okrem toho ešte :    úmrtný list manžela(ky), alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela za mŕtveho.C) ROZVEDENÍ:    všetky doklady uvedené pod bodom A. a okrem toho ešte :    právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené.Maloleté osoby (od 16 do 18 rokov) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, alebo či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a druhý si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko. Ak si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom ich spoločných detí. Ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných detí bude ich spoločné priezvisko.Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi : priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.D) CUDZINCI PREDLOŽIA :    všetky doklady uvedené pod bodom A ( príp. B, C) a okrem toho ešte :    osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva s príslušnými overeniami    ak majú doklad pod bodom A, B, C, D písané v cudzom jazyku je potrebné k nim doložiť aj preklad súdneho tlmočníka    vyššie uvedené doklady sú povinní snúbenci predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva (§ 28 zák. č. 154/1994 Z.z.)Poplatok:    snúbenci patriaci do matričného obvodu Vranov 0,- €    delegovaný sobáš z iného matričného obvodu 16,50 €    sobáš s cudzincom 66,- €    sobáš mimo miestnosti 66,- €Vybavuje:Oddelenie organizačné a sociálnych služiebMatrikaKalaninová Ľudmila, Mgr.    tel.: 057/4422983    kancelária: Budova obradnej siene, vchod zo zaduPredpis:Zákon 154/1994 Zb. o matrikáchzdroj: www.vranov.sk

Letný jarmok 2012

Mesto Vranov nad Topľou pozýva občanov naXVI. LETNÝ JARMOK 10. a 11. augusta 2012 (piatok - sobota)Letný jarmok 2012zdroj: www.vranov.sk

reklamná kampaň info vranov - august

Mesačník info Vranov usporiadal v mesiaci august promo akciu realizovanú krásnymi hostesskami, ktoré Vás uliciach mesta  mohli zastaviť a  ponúknuť Vám výtlačok info Vranov s podrobným popisom toho, čo obsahuje a čo občanom mesta Vranov ponúka.

Kúpalisko Vranov

Kúpalisko Vranov Letné kúpalisko VranovUlica B. Němcovej 2682, tel. 057/4421589Návštevníci kúpaliska majú k dispozícii:    50 metrový rekreačný bazén s hĺbkou vody 110 cm až 140 cm    detský bazén s hĺbkou vody 40 cm    druhý detský bazén s hĺbkou vody 15 cmVoda v bazénoch je vyhrievaná (teplota vody 26 - 29 stupňov)Prevádzková doba:denne od 9. 30 hodiny do 19. hodinyVstupnéCelodenná vstupenka:    dospelí 2,70 €    deti do 15 rokov a ŤZP 2 €Vstupné popoludní od 16. hodiny    dospelí 1,70 €    deti do 15 rokov a ŤZP 1,30 €Vstupné pre deti do 3 rokov zdarmaKaždý návštevník dostane v cene vstupného nealkoholický nápoj.Príslušenstvo kúpaliska    prezliekárne, sociálne zariadenia, sprchy s teplou vodou (v cene vstupného)    ihriská - detské ihrisko, plážové pieskové ihriská na volejbal, futbal i hádzanú (v cene vstupného)    možnosť vypožičať lehátka za cenu 1 € na celý deňPostupne sa bude dotvárať i oddychová zóna s minigolfom.Návštevníci kúpaliska sa môžu občerstviť v bufetoch a stánkoch s občerstvením.

Športové možnosti v meste - Pretlaková hala

 {FB::LIKE_BUTTON}                       Pretlaková hala Pretlaková športová hala je športové zariadenie s celoročnou prevádzkou a nachádza sa v areáli Základnej školy Juh. Povrch je vhodný pre väčšinu športov. S veľkou obľubou sa využíva na tenis, futbal, ale aj volejbal a hádzanú. Hala je využitá v priebehu celého týždňa, vrátane víkendu.Prevádzková doba v Pretlakovej športovej hale je od 8,00 hod. do 22,00 hod. nasledovne:    od 08, 00 – 13, 30 hod. - školy v pôsobnosti mesta    od 13, 30 – 15, 30 hod. - školské strediská záujmovej činnosti CVČ    od 15, 30 – 18, 00 hod. - MŠK    od 18, 00 – 22, 00 hod. - verejnosť / tenis, futbal a iné športy/.Poplatky pre verejnosť sú určené nasledovne:Hala zakrytá:    3,32 € za každú i začatú hodinu / školy, MŠK, MFK a.s.- mládež/    23,24 € za každú i začatú hodinu, ostatné organizácie, verejnosť    10 € za každú i začatú hodinu za 1 kurt / tenis, volejbal /    33,20 € za každú i začatú hodinu / minifutbal /Hala odkrytá:    3,32 € za každú i začatú hodinu / MŠK, MFK a.s.- mládež/    6,64 € za každú i začatú hodinu, ostatné organizácie, verejnosť    5 € za každú i začatú hodinu za 1 kurt / tenis, volejbal/Priestory haly sa dajú objednať dlhodobo na celú jesennú a zimnú i letnú sezónu, alebo jednorázovo najmä cez víkendy na telefónnom čísle: 0915 148 054, alebo na ZŠ JUH: 057/ 44 64 872.V prípade záujmu je možné halu objednať aj každý pracovný deň od 6,30 do 8,00 hod. /nahlásiť minimálne deň vopred/.Je možné realizovať firemné hry s obsadením haly na celý deň a zabezpečením stravy v školskej jedálni.Šatne a sociálne zariadenia sa nachádzajú v priestoroch základnej školy.zdroj: http://www.vranov.sk Športové možnosti v meste - Pretlaková halaŠportové možnosti v meste - Pretlaková hala           {FB::COMMENTS} 

Poistenie na dovolenke

 {FB::LIKE_BUTTON}                                                Pred cestou do zahraničia netreba zabúdať nielen na cestovný pas či plavky, ale ani na cestovné poistenie. Skontrolovať by ste si mali aj platobné karty. Väčšina ľudí tak aj robí. Podľa prieskumu ING poisťovne patria Slováci pri cestovaní do zahraničia medzi najzodpovednejších v Európe. Bez cestovného poistenia nevycestuje až 80 percent z nich. Európsky priemer pritom dosahuje 55 percent. Mnohí ľudia sú presvedčení o tom, že na cestách po krajinách Európskej únie nepotrebujú cestovné poistenie, veria, že im postačí Európsky preukaz zdravotného poistenia. Ten vydávajú zdravotné poisťovne a v Európskej únii zabezpečuje rovnakú zdravotnú starostlivosť, akú majú domáci obyvatelia. To však znamená, že kto sa spoľahne na európsky preukaz, musí rovnako ako domáci za zdravotnú starostlivosť aj doplácať. Poistenie liečebných nákladov, ktoré je hlavnou súčasťou cestovného poistenia, za klienta uhradí aj túto spoluúčasť. Z cestovného poistenia možno preplatiť aj prevoz pacienta na Slovensko či zdravotnú starostlivosť v zariadeniach, ktoré nie sú súčasťou systému zdravotného poistenia v danej krajine. Komerčné poistenie/Európsky zdravotný preukaz Po cestách v krajinách únie sa však neoplatí úplne sa spoľahnúť len na komerčné cestovné poistenie. To totiž väčšinou býva obmedzené maximálnou sumou, ktorú poisťovňa za klienta preplatí, pričom európsky preukaz takýto limit nemá. Preto je najvýhodnejšie, ak si cestovatelia okrem cestovného poistenia vybavia aj európsky preukaz. Všetky zdravotné poisťovne ho vydávajú bezplatne na základe žiadosti o vydanie EZP. Na jeho vydanie majú síce 30 dní, ale kto potrebuje vycestovať skôr, môže požiadať o náhradný certifikát, ktorý poisťovne vydávajú na počkanie a platí tri mesiace. Cestovné poistenie možno v niektorých poisťovniach uzatvoriť s okamžitou platnosťou, no viaceré vyžadujú, aby ho klient uzatvoril aspoň deň vopred. Netreba pritom chodiť vôbec do pobočky. Cestovné poistenie možno vo viacerých poisťovniach uzatvoriť cez internet, sme alebo prostredníctvom aplikácie v mobilnom telefóne. Pri uzatváraní cestovného poistenia netreba zabudnúť uviesť, do akej krajiny klient cestuje a aké aktivity bude v zahraničí vykonávať. Na športy, ku ktorým patrí napríklad aj potápanie či rafting, je potrebné sa pripoistiť. V opačnom prípade sa môže stať, že poisťovňa odmietne preplatiť napríklad úraz, ktorý vznikne pri športe, ktorý si cestujúci nepoistil. Platobné karty Pred odchodom na dovolenku treba skontrolovať aj svoje platobné karty. Dostatočná suma na účte totiž nemusí znamenať, že budete schopní zaplatiť vysoký účet. Ak budete chcieť zaplatiť napríklad vyššiu sumu za hotel, môže sa stať, že vám to neumožní limit na karte. Viaceré banky umožňujú tento limit zvýšiť okamžite na základe telefonickej žiadosti alebo cez internet. V niektorých bankách však klienti musia o zvýšenie limitu požiadať vopred v pobočke. Dovolenkári, ktorí chcú v zahraničí platiť kreditnou kartou, v banke so žiadosťou o okamžité zvýšenie limitu nepochodia. Keďže klient si pri každom použití kreditky požičiava peniaze od banky, výška úverového limitu závisí od jeho príjmu. Ak si chce niekto požičať viac peňazí, musí vydokladovať, koľko zarába. Viaceré banky ponúkajú k platobným kartám aj cestovné poistenie. Väčšinou nie je automaticky súčasťou karty, ale klient musí zaň zaplatiť zvlášť. V porovnaní s klasickým cestovným poistením býva poistenie ku kartám lacnejšie, ale zároveň banky núkajú zväčša nižšie maximálne poistné krytie ako poisťovne. Výhodou poistenia ku karte je, že cestovné poistenie netreba uzatvárať pri každej ceste do zahraničia, ale majiteľ karty ho má k dispozícii stále. Oplatí sa preto najmä ľuďom, ktorí do zahraničia cestujú pravidelne. zdroj: http://peniaze.pravda.sk/tlac/63544-na-zdroj: dovolenku-si-treba-pribalit-europsky-preukaz-i-cestovne-poistenie/Európsky preukaz zdravotného poistenia Zdravotné poisťovne vydávjú bezplatne európsky preukaz zdravotného poistenia (európsky preukaz). Na základe európskeho preukazu má poistenec nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť v členských krajinách EÚ.  Európsky preukaz je určený pre dočasné pobyty, vrátane dovoleniek, služobných ciest, brigád, stáží, študijných pobytov a pod.Európsky preukaz zdravotného poistenia sa vydáva bezplatne a môžete si ho vybaviť viacerými spôsobmi:    Elektronicky – vyplníte formulár Žiadosť o vydanie Európskeho preukazu zdravotného poistenia a zašlete. Vaša žiadosť sa automaticky spracuje.     V žiadosti je potrebné uviesť spôsob prevzatia , t.z. osobne , kde si uvediete kontaktné pracovisko, na ktoré si EPZP prídete prevziať alebo poštou.    Poštou – stiahnete si Žiadosť o vydanie Európskeho preukazu zdravotného poistenia, vyplníte ju, vytlačíte, podpíšete a zašlete poštou na adresu poisťovne.    Osobne – stačí, ak prídete na ktorékoľvek kontaktné miesto poisťovne oznámite, že žiadate o vydanie EPZP. Súčasne uvediete aj spôsob prevzatia európskeho preukazu.     EPZP je vystavený do 30 dní odo dňa podania žiadosti a platí max. 5 rokov. V prípade, že žiadosť nestihnete podať 30 dní pred plánovaným odchodom do zahraničia, treba zároveň so žiadosťou požiadať o Náhradný certifikát k EPZP (stačí ústne). Ten vám bude vystavený na počkanie. Náhradný certifikát má maximálnu platnosť 3 mesiace.Ak poistenec plánuje vycestovať do iného členského štátu počas 30 dňového obdobia, ktoré ustanovuje zákon na vydanie európskeho VýhodyVýhody pre držiteľov EPZP oproti nárokom na základe komerčnej poistky:      - nárok rozsahu zdravotnej starostlivosti nie je obmedzený maximálnou finančnou čiastkou    - nárok nie je obmedzený na choroby vyskytujúce sa u poistenca po prvý raz pri pobyte v inom ČŠ, vzťahuje sa aj na chronické ochorenia. Ak trpí osoba chronickým ochorením, vyžadujúcim pravidelnú starostlivosť napr. dialýza, je potrebné, aby si pacient pred vycestovaním dohodol jej poskytnutie so zahraničným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Poisťovňa mu môže byť pri tom nápomocná.    - poskytovatelia napojení na verejný systém zdravotného poistenia v iných ČŠ sú povinní nárok na základe EPZP uznávať   - nárok je vo väčšine prípadov uplatniteľný aj v prípade, že sa vyskytne pri rizikovej činnosti alebo pri výkone niektorých pracovných činností (napr. u vyslaných pracovníkov, vodičov medzinárodnej dopravy, brigádnikov bez poistenia v inom ČŠ a pod.)    - v prípade existencie nároku poistenca je možné vydať nárokový doklad aj spätne Nevýhodynároku na základe EPZP oproti nároku z komerčnej poistky    - nárok na základe EPZP nekryje náklady za spoluúčasť poistenca    - nárok na základe EPZP nekryje náklady za prevoz do SR a repatriáciu    - nárok na základe EPZP nekryje náklady pri ošetrení v zdravotníckom zariadení a u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí nie sú napojení na miestny systém verejného zdravotného poisteniaZ uvedeného vyplýva, že najvýhodnejším krytím pre cesty do členských štátov EÚ je kombinácia EPZP a komerčného poistenia.zdroj: http://www.vszp.sk/epzp/ Poistenie na dovolenke{FB::COMMENTS} 

Verejná zbierka - Pomoc v núdzi

{FB::LIKE_BUTTON} Pomôžte aj Vy! Verejná zbierka - Pomoc v núdzi {FB::COMMENTS} 

Športové možnosti - leto

    {FB::LIKE_BUTTON} Mestská športová halaMestská športová hala je verejnosti prístupné zariadenie, účelovo určené na realizáciu športových podujatí.Adresa: Dr. C. Daxnera č. 86, 093 16 Vranov nad TopľouKontakt: tel. 057 / 48 80 194, 0915 934 928, e-mail: msh@vranov.skPrevádzková doba: denne od 06.45 hod. - do 22.00 hod.V objekte sú poskytované služby:    telocvičňa vrátane hracej plochy, šatní a spŕch    posilňovňa    relaxačný bazén    sauna    masérske služby    ubytovanie so spoločnou kuchynkouPrevádzka mestskej športovej haly:     Mestskú športovú halu je možné využívať len na organizované športové podujatia. Osoby mladšie ako 18 rokov môžu v športovej hale vykonávať športové aktivity len pod odborným pedagogickým, alebo trénerskym dozorom osoby staršej ako 18 rokov.    Mestská športová hala sa poskytuje záujemcom odplatne na základe dohody uzatvorenej so správcom. Čas vyhradený pre verejnosť:    pondelok - piatok od 20.00 do 22.00 hod.    sobota - od 19.00 do 22.00 hod.    nedeľa - od 15.00 do 22.00 hod.Prevádzková doba:Párny týždeň:    pondelok - 13.00 - 21.00 hod.    utorok - 13.00 - 21.00 hod.    streda - 13.00 - 21.00 hod.    štvrtok - sanitárny deň    piatok - 13.00 - 21.00 hod.Nepárny týždeň:    pondelok - 08.00 - 16.00 hod.    utorok - 08.00 - 16.00 hod.    streda - 08.00 - 16.00 hod.    štvrtok - sanitárny deň    piatok - 08.00 - 16.00 hod. Športové možnosti - leto zdroj: www.vranov.sk {FB::COMMENTS}

Do Chorvátska autom

{FB::LIKE_BUTTON}  Veľká časť turistov mieri na chorvátske pláže autom. Pred nimi je niekoľkohodinová cesta vedúca cez Rakúsko a Slovinsko. Mnohí vodiči radi cestujú aj cez Maďarsko. Málokto z vodičov je na tak dlhú trasu zvyknutý. Preto by mal dbať predovšetkým na to, aby vyrážal odpočinutý a s vozidlom, o ktorého technickom stave s istotou vie, že dlhú trať zvládne bez problémov. Pohonné hmotyPri ceste do Chorvátska najviac zaplatíte za benzín. S výdavkami počítajte ešte na slovinských diaľniciach, ktoré meria celkom 115 kilometrov. Platenie mýta bolo síce v Slovinsku zrušené, ale nahradila ho od 1.júla 2008 diaľničná známka. Zaplatiť ju môžete eurami alebo platobnou kartou. Cena za ročnú známku pre automobilová vozidla do 3500 kg je 55 EUR, polročné 35 EUR. Známku si musíte zakúpiť, aj keď prechádzate len krátky úsek diaľnice napr. Šentilj-Maribor, ktorý meria iba 16 km (tento úsek sa dá ale obísť po starej ceste, ktorá nie je spoplatnená).Cestovanie na juh Chorvátska uľahčuje nedávno sprevádzkovaná nová diaľnica A1 zo Záhrebu do Splitu. Za prejazd po celej jej dĺžke sa platí 157 kún. Na kratších úsekoch mýto vyberá vopred, na dlhších motorista platí až pri zjazde z diaľnice. Platiť sa dá nielen miestnou menou, ale aj eurami. Obsluha ale väčšinou vracia iba miestnu menu. V letnej sezóne by nemal byť problém tankovať na chorvátskych čerpacích staniciach od 7:00 do 22:00, v ostatných ročných obdobiach býva otvorené väčšinou len do 17-20 hodín.Ceny benzínuCeny benzínu sa pohybujú okolo 6,5 kún za liter.Chorvátske diaľniceV posledných rokoch bolo dokončených mnoho mamutích diaľničných projektov a niektoré ešte čakajú na dokončenie v najbližšej budúcnosti.Diaľnica Záhreb - SplitTáto cesta bola otvorená v roku 2005 a meria 375,7 km. Nachádza sa tu najdlhší tunel v Chorvátsku Mala Kapela dlhý 5780 m a poplatok na tejto diaľnici je 157 kún, za osobné auto a za auto s prívesom alebo mikrobus zaplatíte 245 kún. Táto cesta je ale veľkým hitom posledných sezón, môžete predpokladať, že zvlášť v sobotu v sezóne v dopravnej špičke.Ak volíte túto trasu, potom by sa dalo povedať, že ste trochu tradičnejšie, chcete si užiť krásu Plitvických jazier, a naviac ešte ušetríte za diaľnicu. Veľa ľudí dokonca ignoruje novú možnosť priamych diaľnic a jede si radšej užiť túto trasu.Dopravné predpisy v ChorvátskuNa prvom mieste je nutné spomenúť rozdiel medzi slovenskou a chorvátskou vozovkou. Týka sa to teda konkrétne živičného povrchu, ktorý má iné zloženie a jazda po ňom môže byť pre neskúseného vodiča nebezpečná. Napríklad pri jazde v daždi má vozovka rovnaké vlastnosti ako pri jazde na poľadovici. Riadenie teda vyžaduje väčšie sústredenie. Možno je to vozovkou, možno je to tým, že sú vodiči po dlhej jazde unavení. Možno aj tým, že naši vodiči v zahraničí sa málo boja postihov, ale pravdou je, že Chorváti si dosť sťažujú na to, ako zahraniční vodiči jazdia. Chorvátska dopravná polícia sa naozaj nehanbí skontrolovať Vás. Naopak radi kontrolujú aj zahraničných vodičov, takže sa radšej uistite, že máte všetky doklady v poriadku a pozrite sa na chorvátska cestné pravidlá. Každá nehoda na chorvátskom území znamená pre vás nepríjemnosť a rokovania na chorvátskom priestupkovom súde.Pravidlá jazdy v obci     Priestupok - Minimálna pokuta    Prekročíte povolenú rýchlosť o 10 km / h - 300 kún    Prekročíte povolenú rýchlosť o 10-30 km / h - 500 kún    Prekročíte povolenú rýchlosť o 30-50 km / h - 700 kún    Prekročíte povolenú rýchlosť o 50 km / ha viac - 2000 kún    Dvakrát prekročíte rýchlosť 100 km / h - 3000 kúnPravidlá jazdy mimo obce    Priestupok - Minimálna pokuta    Prekročíte povolenú rýchlosť o 10-30 km / h - 300 kún    Prekročíte povolenú rýchlosť o 30-50 km / h - 500 kún    Prekročíte povolenú rýchlosť o 50 km / ha viac - 2000 kúnOstatné predpisyNezapnuté bezpečnostné pásy, pokuta 500 kún, tie sú povinné aj na zadných sedadlách, ak sú namontované.Telefonovanie počas jazdy, pokuta 500 kún Trasa Košice – Záhreb Z východného Slovenska sa cesta do Chorvátska (na Záhreb) veľmi zjednodušila. Bez platieb za diaľnicu sa však nezaobídete. Maďari síce ceny v porovnaní s minulým rokom nezvýšili, no prešli na úplne no systém. Diaľničné známky nahradili elektronickou registráciou, takzvanými  e- Mátricami. Cena za 4-dňovú registráciu je 7,5 eura. Znamená to však, že na nálepky na Slovensku už nekúpite. Zaregistrovať sa môžete síce aj na niektorých hraničných prechodoch, no tu, ako napríklad v Rajke, môžete čakať aj pol hodiny v rade vo veľmi nedôstojných podmienkach. Platiť sa dá aj v eurách, korunách a dokonca českých korunách. V sezóne to musí byť časovo ešte oveľa náročnejšie. Komické je, že na cenníku vo viacerých jazykoch je slovo  „deň preložené ako „slnečný.“ Tiež sa pousmejete nad cenníkom toalety, keďže kurz slovenskej a českej meny je rovných 1 : 2. Výhodnejšie je preto zaplatiť e-Mátricu na niektorej z veľkých púmp, kde vám tiež poslúžia eurá. Na registráciu potrebujete doklad od auta.Z Košíc po Miškolc síce nie je diaľnica, no cesta je veľmi kvalitná s veľkým podielom úsekov s povolenou rýchlosťou až 110 km/h. Odtiaľ sa dostanete takmer prázdnou novou diaľnicou až do Budapešti. Cestu dlhú 170 km máte za sebou za hodinu a štvrť. V Budapešti však nastávajú prvé problémy. Na južný obchvat Budapešti M0 vedie po západnej strane nesmierne preplnený 6-kilometrový úsek plný semaforov a kamiónov. V nijakom prípade neprechádzajte Budapešťou v čase ranej zápchy. Cestu si naplánujte tak, aby ste tu prešli pred šiestou ráno alebo až po deviatej. Tak či tak vám prejazd maďarskou metropolou dlhý 50 km potrvá takmer hodinu.Z Budapešti je opäť k dispozícii rýchla diaľnica až po Kerestúr za Balatonom. K hraničnému prechodu Letenyi-Goričan s Chorvátskom je to však ešte okolo 37 km starou cestou s obmedzenou rýchlosťou na 50 či dokonca 40 km/h. Keďže Maďari finišujú s posledným úsekom diaľnice, je stará cesta vo veľmi zlom stave. Samotný diaľničný prechod Létenyi – Goričan je už však vybudovaný v diaľničnom profile. Je však pravdepodobné, že aj tu sa pri výjazde zo Shengenu stretnete v sezóne s dlhšou hraničnou kontrolou. Tu si môžete zameniť eurá za kuny v kurze 1 Euro – 6,9 HRK (4,50 Sk za Kunu).Pumpy na diaľniciach majú dostatočnú frekvenciu a nie je tu problém platiť za palivo či potraviny v eurách. Celý úsek Maďarska z Košíc má 500 kilometrov a dá sa bez väčších problémov aj s prestávkami absolvovať za šesť a pol hodiny. Pozor na políciu. Cestou z Košíc sa môžete stretnúť aj so štyrmi radarovými kontrolami. Potom už vychádzate na chorvátsku diaľničnú sieť. Do Záhrebu je to ešte 120 km, čo je hodina cesty, aj keď je diaľnica pomerne frekventovaná. Záhreb  - Rijeka Zo Záhrebu vedie diaľnica až do Rijeky. Napriek tomu sa môže práve tento 87-kilometrový úsek stať neuralgickým bodom cestou na Istriu. Zo Záhrebu je síce diaľnica vychádza v plnom profile, no s obmedzenou rýchlosťou na 100 km/h. Asi po dvadsiatich kilometroch začína úsek deviatich tunelov sprevádzkovaných len v jednom tubuse. Za tunelom Sleme Chorváti ešte len stavajú ľavý profil diaľnice, takže o zápchy tu určite nebude núdza. Podobná situácia tu bola už vlani. Nič nezmení ani fakt, že niektoré z tunelov budú dokončené ešte túto sezónu. Cesta na Istriu je preto pravdepodobne výhodnejšia predsa len cez  Rakúsko a potom slovinské úseky diaľnic (Gratz – Maribor – Ljubljana). Počítať treba aj s preplnenými čerpacími stanicami. Do Chorvátska automDo Chorvátska autom  {FB::COMMENTS}  

Bančanská desiatka 2012

  {FB::LIKE_BUTTON}  Víťaz - Hapak Eduard (Ukrajina) s  časom 32:54 min Bančanská desiatka 2012 17 . ročník Bančanskej desiatky 2012 v znamení rekordnej účastí bežcov Dňa 15.7.2012 sa v obci Banské uskutočnil už 17.ročník Bančanskej  desiatky. V hlavnej kategórií zvíťazil Hapak Eduard (Ukrajina) časom 32:54 min a medzi ženami zvíťazila Stoliarchuk Daria (Ukrajina) čas:41:26 min. Pri rekordnej účasti v hlavnej kategórií, keď sme dosiahli magickú hranicu 100 pretekárov (muži, ženy na hlavnej trati 10 km) a v detských kategóriách od 4 do 17 rokov sa tento počet zastavil na tiež početnom čísle 91 detí. Takže celkový počet pretekárov dosiahol hranicu 191 bežcov od najmenších až po dospelých. Tradične aj teraz to bol pretek z medzinárodnou účasťou bežcov zo štyroch krajín (Poľsko, Ukrajina, Maďarsko, Holandsko). Bežalo sa vcelku na toto ročné obdobie v príjemnom počasí 25 stupňov, ktoré bežcom odčerpalo dosť síl. Pretekári už tradične boli povzbudzovaní početným publikom v priestore štartu aj cieľa, ale aj po celej bežeckej trati v obci. Poďakovanie patrí aj početnej skupine bežcov ŠK Banské v hlavnej kategórií a kategórií detí.Už teraz sa tešíme na ďalší ročník Bančanskej desiatky.                                                                        S pozdravom Michal Ivančo Bančanská desiatka 2012 Bančanská desiatka 2012 Bančanská desiatka 2012Bančanská desiatka 2012   {FB::COMMENTS}  

Orange Music Summer Domaša 2012

{FB::LIKE_BUTTON}  "Domaša Fest" Orange Music Summer Domaša - 13.7 - 14.7 2012 O PODUJATÍ "LETO V ZNAMENÍ ELÁNMANIE" - je slogan a zároveň najväčší ťahák letného festivalu Orange Music Summer. Dvadsaťpäť najväčších hitov slovenskej hudobnej legendy v podaní Vaša Patejdla, Jána Baláža, členov skupiny Starmania a hostí v exkluzívnej festivalovej šou ELÁNMANIA bude nepochybne jednou z hudobných udalostí roka, ktorá privedie festivalových návštevníkov do varu. Nie je náhoda, že organizátori tento dlho pripravovaný projekt získali práve pre sériu najväčších letných festivalov Orange Music Summer. Ako je známe, skupina Elán zásadne na hudobných festivaloch neúčinkuje a v súčasnosti má v pláne už len niekoľko svojich rozlúčkových megakoncertov. To, že najväčšie hity ikony slovenskej populárnej hudby ožijú práve na festivaloch Orange Music Summer, je potvrdením nielen ich mena a pozície, ale tiež garanciou splnenia technických podmienok, ktoré sú na takýto ojedinelý projekt kladené. Diváci tak budú svedkami veľkolepej pódiovej šou umocnenej najkvalitnejšou zvukovou aparatúrou a úplne novým svetelným parkom, ktorý bude mať slovenskú premiéru práve na festivaloch Orange Music Summer. Osvedčená festivalová dramaturgia prináša okrem exkluzívnej ELÁNMANIE aj tradične to najlepšie zo slovenskej populárnej hudby na čele so skupinami IMT Smile, Polemic, Gladiator, Zuzana Smatanová, Peter Bič Project, Marián Čekovský so skupinou Vianočné trombóny, Helenine oči, Zoči Voči či A.M.O. Českú hudobnú scénu bude reprezentovať aktuálny strieborný slávik a v súčasnosti najzábavnejšia hudobná skupina Nightwork, ktorá si vybrala na slovenskú festivalovú premiéru práve sériu Orange Music Summer. Úvod každého festivalového dňa bude patriť talentovaným skupinám z domáceho regiónu, ktoré takto dostanú šancu a príležitosť na prezentáciu pred početným publikom. Celkovo sa na každom zo štyroch festivalov predstaví 50 interpretov a 200 účinkujúcich. LOKALITA OMS Domaša na Novej Kelči !!!Úvodný diel tohtoročnej festivalovej série Orange Music Summer štartuje už o pár dní na Domaši, v stredisku Nová Kelča. V novom, útulnom areáli nájdu návštevníci dostatočný počet miest na stanovanie i parkovanie. Obec nainštalovala nové osvetlenie a vysoký štandard spĺňajú aj novovybudované sociálne zariadenia s toaletami a sprchami. Spolu s festivalovým CBA marketom tak návštevníci nájdu v areáli všetko potrebné. PROGRAMPIATOKELÁNMANIA - Vašo Patejdl & Jano Baláž a Starmania v špeciálnom programe. Najväčšie hity skupiny Elán.Heľenine očiGladiatorZoči vočiJuraj ZaujecTučnolistSunlipsRock ReunionMy WayOut Of Control4 OthersYelloweeThe NowVelvet StoneSOBOTAIMT SmileA.M.O.Marián Čekovský & Vianočné trombónyPeter Bič projectStoi čo StoiReverz ParkUnisexLampionsMichaellaVaolaNo FrostNeverbackK.T.M.KitysFrequencyVSTUPENKY Hudobné festivaly Orange Music Summer vychádzajú v ústrety hudobným fanúšikom priateľskou cenou vstupného. Prvých tisíc vstupeniek na všetky štyri podujatia odštartovalo v predpredaji za 9,90 EUR, čo v rámci Slovenska predstavuje bezkonkurenčne najnižšiu cenu na podobné podujatia. Cena vstupeniek sa bude ešte zvyšovať. Organizátori pamätajú aj na rodiny. Deti s výškou do 130 cm majú na hudobný festival vstup zdarma.Vstupenky na najväčší hudobný festival už v predaji v sieti Ticketportal!Prvých 1.000 vstupeniek len za cenu 9,90 €. Cena sa bude neskôr zvyšovať. www.ticketportal.sk Orange Music Summer Domaša 2012Orange Music Summer Domaša 2012 zdroj: www.domasafest.sk {FB::COMMENTS}

Odovzdanie ceny - romantický pobyt v Tatrách! K výhre srdečné blahoželáme!

{FB::LIKE_BUTTON}      Odovzdanie ceny - romantický pobyt v Tatrách! K výhre srdečné blahoželáme!Výhercovia súťaže:Marcela Šalátová a Rastislav Román, Dlhá 53, 094 13  Sačurov {FB::COMMENTS}    
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 >>