Deprecated: Function split() is deprecated in /www/i/n/u42781/public_html/functions/fce_content.php on line 15
Manuál ako na to | Mesto | InfoVranov.sk
autokepaspravy info vranov
Úvod / Mesto / Manuál ako na to

Manuál ako na to

Povolenie reklamného, informačného a propagačného zariadenia
Povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia v zmysle § 71 ods.1 písm. c zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) si vyžadujú zariadenia, pokiaľ sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestranstiev a pokiaľ sú spojené so stavbou alebo pozemkom.

Doklady:

Tlačivo – Žiadosť o vydanie povolenia na umiestnenie reklamného, informačného a propagačného zariadenia

    doklad preukazujúci vlastnícke právo, alebo iné právo (list vlastníctva, nesmie byť straší ako 90 dní, nájomná zmluva),
    2 x jednoduchý technický popis (spracovaný a podpísaný osobou so stredoškolským, alebo vysokoškolským vzdelaním stavebného smeru, doplnený fotokópiou dokladu o vzdelaní),
    v prípade realizácie stavby svojpomocne sa pripojí prehlásenie osoby, ktorá bude vykonávať odborné vedenie prác,
    rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia, alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy

Poplatok:

49,50 € za každé jednotlivé zariadenie

Vybavuje:
Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Spoločný obecný úrad
Pavúková Mária

    tel.: 057/4422551, kl. 274
    e-mail: maria.pavukova@vranov.sk
    kancelária: prízemie vľavo, č. dverí 58

Predpis:

    Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (stavebný zákon)
    Vyhláška č. 453/2000 z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

Žiadosť o zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky

Ide o zápis udalostí, ktoré nastali v cudzine.

Doklady:

    Tlačivo – žiadosť o zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky

k zápisu narodenia dieťaťa:

    cudzojazyčný rodný list s príslušnými vyššími overeniami podľa medzinárodných dohovorov s prekladom súdneho znalca v SR,
    osvedčenie štátnom občianstve,
    sobášny list (ak sú zosobášení),
    ak rodičia nie sú zosobášení predložia listinu o určení otcovstva dieťaťa,
    občianský preukaz žiadateľa.

k zápisu sobáša uskutočneného v zahraniči:

    cudzojazyčný sobášny list s príslušnými vyššími overeniami podľa medzinárodných dohovorov s predkladom súdneho znalca v SR,
    údaje o rodičoch manželov (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia),
    údaje o svedkoch (meno, priezvisko, dátum narodenia – občania slovenskej republiky rodné číslo),
    občianský preukaz žiadateľa.

k zápisu úmrtia v zahraniči:

    cudzojazyčný úmrtný s príslušnými vyššími overeniami podľa medzinárodných dohovorov s predkladom súdneho znalca v SR,
    osvedčenia o štátnom občianstve zomrelého,
    doklad totožnosti zomrelého (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
    sobášny list nebohého,
    rodný list nebohého,
    občiansky preukaz žiadateľa

Poplatok:

žiadny

Vybavuje:

Oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Matrika
Kalaninová Ľudmila, Mgr.

    tel.: 057/4422983
    kancelária: Budova obradnej siene, vchod zo zadu

Predpis:

Zákon 154/1994 Zb. o matrikách

Mimoriadny príspevok nenávratný

Mimoriadny bezúročný finančný príspevok nenávratný môže byť priznaný rodinám s nezaopatrenými deťmi, starým a osamelým občanom, ťažko zdravotne postihnutým občanom, ktorých čistý mesačný príjem nepresiahne – 1,3 násobok životného minima. Výška finančného príspevku je do 166 EUR, vo výnimočných prípadoch (napr. živelná pohroma) do 332 EUR.
Doklady:

Tlačivo – Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci - stiahnete tu: http://www.vranov.sk/Ako-vybavit/Mimoriadny-prispevok-nenavratny/?kid1=%&kid2=%&kid3=%&kid4=%
   
ďalšie doklady sú uvedené v tlačive Žiadosti

Poplatok:

bez poplatku

Vybavuje:

Oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Referát sociálnych služieb
Bohaničová Mária, Ing.

    mobil: 0915 927 587
    tel.: 057/4421127, kl. 261
    e-mail: maria.bohanicova@vranov.sk
    kancelária: prízemie vľavo, číslo dverí 53

Lehota:

do 30 dní

Predpis:

    Aktuálne zásady poskytovania sociálnej pomoci občanom mesta Vranov nad Topľou
    Zákon 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov


Jednorázová dávka v hmotnej núdzi

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa môže poskytnúť občanovi, ktorý poberá dávku v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z., o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov, na úhradu mimoriadnych výdavkov, na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady – do výšky 35 EUR.
Doklady:

Tlačivo
 
Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci - tlačivo nájdete na: http://www.vranov.sk/Ako-vybavit/Jednorazova-davka-v-hmotnej-nudzi/?kid1=%&kid2=%&kid3=%&kid4=%

ďalšie doklady sú uvedené v tlačive Žiadosti

Poplatok:

bez poplatku

Vybavuje:

Oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Referát sociálnych služieb
Bohaničová Mária, Ing.

    mobil: 0915 927 587
    tel.: 057/4421127, kl. 261
    e-mail: maria.bohanicova@vranov.sk
    kancelária: prízemie vľavo, číslo dverí 53

Lehota:

30 dní

Predpis:

    Aktuálne zásady poskytovania sociálnej pomoci občanom mesta Vranov nad Topľou
    Zákon 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov


Predajný a prevádzkový čas - schválenie alebo zmenaČas predaja a prevádzkový čas v prevádzkarňach mesto povoľuje, prípadne mení v súlade s potrebami a miestnymi záujmami tak, aby z hľadiska zásobovania boli uspokojené potreby obyvateľov mesta.

Miesto vybavenia:

Kancelária prvého kontaktu

Doklady:

    Tlačivo – Žiadosť o schválenie predajného (prevádzkového) ča­su
    Tlačivo – Žiadosť o schválenie mimoriadneho predajného (prevádzkového) ča­su
    živnostenské oprávnenie alebo výpis z obchodného registra
    nájomná zmluva alebo list vlastníctva
    súhlas dotknutých susedov
    doklad o zabezpečení likvidácie odpadu
    doklad o ukončení stavebného a kolaudačného konania
    rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

Pri žiadosti o schválenie zmeny predajného (prevádzkového) času len Tlačivo – Žiadosť o schválenie zmeny predajného (prevádzkového) ča­su

Poplatok:

    6,63 € pri schválení predajného (prevádzkového) času
    3,31 € zaplatiť pri schváleni zmeny alebo mimoriadneho predajného (prevádzkového) ča­su

Vybavuje:

Oddelenie mestského majetku
Referát mestského majetku, podnikania
Petríková Anna, Ing.

    mobil: 0907 998 028
    tel.: 057/4422551, kl 246
    e-mail: anna.petrikova@vranov.sk
    kancelária: 2. poschodie vľavo, č. dverí 4

Lehota:

    podľa zákona 30 dní
    podľa možností do 7 dní

Predpis:

    Aktuálne VZN o zriaďovaní prevádzkarní, vykonávaní podnikateľskej činnosti a prevádzkovom čase prevádzok na území mesta Vranov   nad Topľou
    Zákon 369/1990 o obecnom zriadení
    Zákon 372/1990 o priestupkoch
    Zákon 250/2007 o ochrane spotrebiteľa
    Zákon 178/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
    Živnostenský zákon 455/1991zdroj: www.vranov.sk


Ohlásenie drobnej stavbyStavebník drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác je povinný ich uskutočnenie vopred písomne nahlásiť stavebnému úradu.

Drobnú stavbu a stavebnú úpravu môže stavebník uskutočniť len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietok.

Doklady:

    Tlačivo - Ohlásenie drobnej stavby
    doklad preukazujúci vlastnícke právo, alebo iné právo (list vlastníctva, nesmie byť straší ako 90 dní, nájomná zmluva),
    kópia z katastrálnej mapy
    2 x jednoduchý situačný výkres a 2 x jednoduchý technický opis stavby (spracovaný a podpísaný osobou so stredoškolským, alebo vysokoškolským vzdelaním stavebného smeru, doplnený fotokópiou dokladu o vzdelaní)
    v prípade realizácie stavby svojpomocne sa pripojí prehlásenie osoby, ktorá bude vykonávať odborné vedenie prác,
    rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia, alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy

Poplatok:

žiadny
Vybavuje:
Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Spločný obecný úrad
Pavúková Mária

    tel.: 057/4422551, kl. 274
    e-mail: maria.pavukova@vranov.sk
    kancelária: prízemie vľavo, č. dverí 58

Lehota:

30 dní

Predpis:

    Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (stavebný zákon)


zdroj: www.vranov.sk

Rybársky lístok

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov.

Vydanie rybárskeho lístka podlieha správnemu poplatku podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Podľa Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona, občan SR a cudzinec s povoleným trvalým pobytom, zaplatí za vydanierybárskeho lístka alebo predĺženie jeho platnosti správny poplatok, a to prevodom z účtu v banke, poštovou poukážkou na účet obce alebo v hotovosti do pokladnice mesta.

Doklady:

    Tlačivo - Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka
    občiansky preukaz

Poplatok:

    trojročný rybársky lístok 16,50 €
    ročný rybársky lístok 6,50 €
    mesačný rybársky lístok 3 €
    týždenný rybársky lístok 1,50 €
    deti do 15 rokov 0 €
    členovia rybárskej stráže 0 €

Vybavuje:

Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Referát výstavby, dopravy a ŽP
Kopčo Marcel, Ing.

    mobil: 0907 998 224
    tel.: 057/4422551, kl. 237
    e-mail: marcel.kopco@vranov.sk
    kancelária: 2. poschodie vľavo, č. dverí 3

Lehota:

na počkanie

Predpis:

    Zákon NR SR č. 139/2002 Z.z. o rybárstve
    Zákon 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

zdroj: www.vranov.sk


    {FB::LIKE_BUTTON}
    {FB::COMMENTS}  Uzavretie manželstva

    {FB::LIKE_BUTTON}
    {FB::COMMENTS}  Žiadosť podávajú na matričnom úrade obaja snúbenci spolu.

1. Žiadosť o uzavretie manželstva treba vyplniť presne podľa predtlače, čitateľne, písacím strojom alebo paličkovým písmom. Žiadosť podpíšu obaja snúbenci pred matrikárom.

2. Žiadosť sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého sa manželstvo uzatvára, pri uzavretí manželstva pred orgánom štátu, vždy na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov.


Doklady:

    ŠEVT - žiadosť o uzavretie manželstva

A) SLOBODNÍ:

    vlastné rodné listy
    platné občianske preukazy (občiansky preukaz nahrádza doklad o slovenskom štátnom občianstve a doklad o trvalom pobyte), ak bol občiansky preukaz vydaný do 1.9.1993 a nie je v ňom vyznačené štátne občianstvo je potrebné predložiť osvedčenie o štátnom občianstve. Vojaci, ktorí nevlastnia občiansky preukaz, predložia vojenský preukaz (knižku).

B) OVDOVELÍ:

    všetky doklady uvedené pod bodom A. a okrem toho ešte :
    úmrtný list manžela(ky), alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela za mŕtveho.

C) ROZVEDENÍ:

    všetky doklady uvedené pod bodom A. a okrem toho ešte :
    právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené.

Maloleté osoby (od 16 do 18 rokov) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, alebo či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a druhý si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko. Ak si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom ich spoločných detí. Ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných detí bude ich spoločné priezvisko.

Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.

Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi : priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.

D) CUDZINCI PREDLOŽIA :

    všetky doklady uvedené pod bodom A ( príp. B, C) a okrem toho ešte :
    osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva s príslušnými overeniami
    ak majú doklad pod bodom A, B, C, D písané v cudzom jazyku je potrebné k nim doložiť aj preklad súdneho tlmočníka
    vyššie uvedené doklady sú povinní snúbenci predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva (§ 28 zák. č. 154/1994 Z.z.)

Poplatok:

    snúbenci patriaci do matričného obvodu Vranov 0,- €
    delegovaný sobáš z iného matričného obvodu 16,50 €
    sobáš s cudzincom 66,- €
    sobáš mimo miestnosti 66,- €

Vybavuje:
Oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Matrika
Kalaninová Ľudmila, Mgr.

    tel.: 057/4422983
    kancelária: Budova obradnej siene, vchod zo zadu

Predpis:

Zákon 154/1994 Zb. o matrikách

zdroj: www.vranov.sk


Poistenie na dovolenke


 {FB::LIKE_BUTTON}                 
                

             Pred cestou do zahraničia netreba zabúdať nielen na cestovný pas či plavky, ale ani na cestovné poistenie. Skontrolovať by ste si mali aj platobné karty. Väčšina ľudí tak aj robí. Podľa prieskumu ING poisťovne patria Slováci pri cestovaní do zahraničia medzi najzodpovednejších v Európe. Bez cestovného poistenia nevycestuje až 80 percent z nich. Európsky priemer pritom dosahuje 55 percent.
Mnohí ľudia sú presvedčení o tom, že na cestách po krajinách Európskej únie nepotrebujú cestovné poistenie, veria, že im postačí Európsky preukaz zdravotného poistenia. Ten vydávajú zdravotné poisťovne a v Európskej únii zabezpečuje rovnakú zdravotnú starostlivosť, akú majú domáci obyvatelia. To však znamená, že kto sa spoľahne na európsky preukaz, musí rovnako ako domáci za zdravotnú starostlivosť aj doplácať. Poistenie liečebných nákladov, ktoré je hlavnou súčasťou cestovného poistenia, za klienta uhradí aj túto spoluúčasť. Z cestovného poistenia možno preplatiť aj prevoz pacienta na Slovensko či zdravotnú starostlivosť v zariadeniach, ktoré nie sú súčasťou systému zdravotného poistenia v danej krajine.

Komerčné poistenie/Európsky zdravotný preukaz

Po cestách v krajinách únie sa však neoplatí úplne sa spoľahnúť len na komerčné cestovné poistenie. To totiž väčšinou býva obmedzené maximálnou sumou, ktorú poisťovňa za klienta preplatí, pričom európsky preukaz takýto limit nemá. Preto je najvýhodnejšie, ak si cestovatelia okrem cestovného poistenia vybavia aj európsky preukaz. Všetky zdravotné poisťovne ho vydávajú bezplatne na základe žiadosti o vydanie EZP. Na jeho vydanie majú síce 30 dní, ale kto potrebuje vycestovať skôr, môže požiadať o náhradný certifikát, ktorý poisťovne vydávajú na počkanie a platí tri mesiace.

Cestovné poistenie možno v niektorých poisťovniach uzatvoriť s okamžitou platnosťou, no viaceré vyžadujú, aby ho klient uzatvoril aspoň deň vopred. Netreba pritom chodiť vôbec do pobočky. Cestovné poistenie možno vo viacerých poisťovniach uzatvoriť cez internet, sme alebo prostredníctvom aplikácie v mobilnom telefóne. Pri uzatváraní cestovného poistenia netreba zabudnúť uviesť, do akej krajiny klient cestuje a aké aktivity bude v zahraničí vykonávať. Na športy, ku ktorým patrí napríklad aj potápanie či rafting, je potrebné sa pripoistiť. V opačnom prípade sa môže stať, že poisťovňa odmietne preplatiť napríklad úraz, ktorý vznikne pri športe, ktorý si cestujúci nepoistil.

Platobné karty

Pred odchodom na dovolenku treba skontrolovať aj svoje platobné karty. Dostatočná suma na účte totiž nemusí znamenať, že budete schopní zaplatiť vysoký účet. Ak budete chcieť zaplatiť napríklad vyššiu sumu za hotel, môže sa stať, že vám to neumožní limit na karte. Viaceré banky umožňujú tento limit zvýšiť okamžite na základe telefonickej žiadosti alebo cez internet. V niektorých bankách však klienti musia o zvýšenie limitu požiadať vopred v pobočke.

Dovolenkári, ktorí chcú v zahraničí platiť kreditnou kartou, v banke so žiadosťou o okamžité zvýšenie limitu nepochodia. Keďže klient si pri každom použití kreditky požičiava peniaze od banky, výška úverového limitu závisí od jeho príjmu. Ak si chce niekto požičať viac peňazí, musí vydokladovať, koľko zarába.

Viaceré banky ponúkajú k platobným kartám aj cestovné poistenie. Väčšinou nie je automaticky súčasťou karty, ale klient musí zaň zaplatiť zvlášť. V porovnaní s klasickým cestovným poistením býva poistenie ku kartám lacnejšie, ale zároveň banky núkajú zväčša nižšie maximálne poistné krytie ako poisťovne. Výhodou poistenia ku karte je, že cestovné poistenie netreba uzatvárať pri každej ceste do zahraničia, ale majiteľ karty ho má k dispozícii stále. Oplatí sa preto najmä ľuďom, ktorí do zahraničia cestujú pravidelne.


zdroj: http://peniaze.pravda.sk/tlac/63544-na-zdroj: dovolenku-si-treba-pribalit-europsky-preukaz-i-cestovne-poistenie/
Európsky preukaz zdravotného poistenia

Zdravotné poisťovne vydávjú bezplatne európsky preukaz zdravotného poistenia (európsky preukaz). Na základe európskeho preukazu má poistenec nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť v členských krajinách EÚ.  Európsky preukaz je určený pre dočasné pobyty, vrátane dovoleniek, služobných ciest, brigád, stáží, študijných pobytov a pod.
Európsky preukaz zdravotného poistenia sa vydáva bezplatne a môžete si ho vybaviť viacerými spôsobmi:

    Elektronicky – vyplníte formulár Žiadosť o vydanie Európskeho preukazu zdravotného poistenia a zašlete. Vaša žiadosť sa automaticky spracuje.

    V žiadosti je potrebné uviesť spôsob prevzatia , t.z. osobne , kde si uvediete kontaktné pracovisko, na ktoré si EPZP prídete prevziať alebo poštou.

    Poštou – stiahnete si Žiadosť o vydanie Európskeho preukazu zdravotného poistenia, vyplníte ju, vytlačíte, podpíšete a zašlete poštou na adresu poisťovne.
 

   Osobne – stačí, ak prídete na ktorékoľvek kontaktné miesto poisťovne oznámite, že žiadate o vydanie EPZP. Súčasne uvediete aj spôsob prevzatia európskeho preukazu.

   

EPZP je vystavený do 30 dní odo dňa podania žiadosti a platí max. 5 rokov. V prípade, že žiadosť nestihnete podať 30 dní pred plánovaným odchodom do zahraničia, treba zároveň so žiadosťou požiadať o Náhradný certifikát k EPZP (stačí ústne). Ten vám bude vystavený na počkanie. Náhradný certifikát má maximálnu platnosť 3 mesiace.
Ak poistenec plánuje vycestovať do iného členského štátu počas 30 dňového obdobia, ktoré ustanovuje zákon na vydanie európskeho

Výhody

Výhody pre držiteľov EPZP oproti nárokom na základe komerčnej poistky:

      - nárok rozsahu zdravotnej starostlivosti nie je obmedzený maximálnou finančnou čiastkou
    - nárok nie je obmedzený na choroby vyskytujúce sa u poistenca po prvý raz pri pobyte v inom ČŠ, vzťahuje sa aj na chronické ochorenia. Ak trpí osoba chronickým ochorením, vyžadujúcim pravidelnú starostlivosť napr. dialýza, je potrebné, aby si pacient pred vycestovaním dohodol jej poskytnutie so zahraničným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Poisťovňa mu môže byť pri tom nápomocná.
    - poskytovatelia napojení na verejný systém zdravotného poistenia v iných ČŠ sú povinní nárok na základe EPZP uznávať
   - nárok je vo väčšine prípadov uplatniteľný aj v prípade, že sa vyskytne pri rizikovej činnosti alebo pri výkone niektorých pracovných činností (napr. u vyslaných pracovníkov, vodičov medzinárodnej dopravy, brigádnikov bez poistenia v inom ČŠ a pod.)
    - v prípade existencie nároku poistenca je možné vydať nárokový doklad aj spätne

Nevýhody

nároku na základe EPZP oproti nároku z komerčnej poistky

    - nárok na základe EPZP nekryje náklady za spoluúčasť poistenca
    - nárok na základe EPZP nekryje náklady za prevoz do SR a repatriáciu
    - nárok na základe EPZP nekryje náklady pri ošetrení v zdravotníckom zariadení a u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí nie sú napojení na miestny systém verejného zdravotného poistenia

Z uvedeného vyplýva, že najvýhodnejším krytím pre cesty do členských štátov EÚ je kombinácia EPZP a komerčného poistenia.

zdroj: http://www.vszp.sk/epzp/
{FB::COMMENTS} 

Ako vyriešiť stratu batožiny...


{FB::LIKE_BUTTON} 

Stratená zapísaná batožina je síce veľmi nepríjemná, no pomerne bežná vec. Keď vezmeme do úvahy množstvo batožiny, ktoré letecké spoločnosti na celom svete prevážajú, bol by zázrak, keby sa nejaký ten kufor či taška z času na čas nestratili. Oslovili sme preto letiská v Bratislave a Košiciach a prinášame vám kompletný prehľad informácií o stratenej batožine, a tiež rady ako svoju stratenú batožinu “nájsť” alebo lepšie, ako sa strate batožiny vyhnúť.

Na začiatok zopár ohromujúcich čísiel:

    V roku 2010 bolo vo svete omeškaných, poškodených alebo stratených viac ako 29 miliónov kusov batožiny.
    Každú hodinu sa v priemere “zapatrošilo” až 80 657 kusov batožiny.
    Na každých 100 pasažierov v leteckej preprave pripadá 1,2 kusov stratenej/poškodenej/omeškanej batožiny.
    Stratená batožina stála letecký priemysel v roku 2010 približne 2,94 miliardy amerických dolárov.

Informácie zo slovenských letísk tieto čísla viac-menej potvrdzujú. Čo sa týka stratenej batožiny, na košickom letisku evidujú v priemere iba 2-3 kusy batožiny za rok. Pokiaľ ide o omeškanú batožinu (batožina, ktorá priletí do cieľovej destinácie až po pasažierovi), v priemere môžeme hovoriť o 1 kuse omeškanej batožiny na 1 prílet. Podľa Dany Madunickej, PR manažérky a hovorkyne Letiska M.R. Štefánika v Bratislave, je percento, resp. promile stratenej batožiny vyššie v prípade letísk, na ktorých cestujúci prestupujú na nadväzné lety (globálne pripadá na transferové letiská až 51 % zapatrošenej batožiny).

Najčastejšími dôvodmi straty/omeškania batožiny je jej chybné naloženie (na palubu iného lietadla), nenaloženie (batožina zostáva v mieste odletu), resp. nevyloženie batožiny v cieľovej destinácii. Ako uvádza zástupkyňa Letiska Košice, častým dôvodom nenaloženia batožiny je odtrhnutie batožinovej prívesky, čo znemožní triediarni identifikovať lietadlo, do ktorého treba batožinu naložiť.Čo robiť, ak sa vám stratí batožina?

V tomto prípade treba ihneď v mieste príletu kontaktovať príslušné reklamačné oddelenie (často nazývané aj Lost and Found alebo Baggage Claim Office), kde sa spíše tlačivo PIR – Property Irregularity Report. Údaje z tohto tlačiva sa zadajú do celosvetového vyhľadávacieho programu World Tracer, v ktorom sa porovnávajú chýbajúce batožiny s batožinami, ktoré boli na letiskách vo svete nájdené bez majiteľa. Ak dôjde ku zhode, takáto batožina je následne doručená na letisko, ktoré je najbližšie k adrese doručenia.

Ako ďalej uvádza Dana Madunická, problém môže nastať, keď dané letisko (ide najmä o niektoré stredomorské letiská a letecké spoločnosti) nie je predplatiteľom systému World Tracer. V takom prípade sa “pátranie” po stratenej batožine uskutočňuje pomocou telexov, čo môže čakanie cestujúceho predĺžiť.

Kto je zodpovedný za stratu batožiny a jej nájdenie?
Všetká zodpovednosť za stratu, poškodenie, resp. vykradnutie batožiny leží na pleciach leteckej spoločnosti. Rovnako je letecký prepravca zodpovedný aj za jej vyhľadanie a následné doručenie cestujúcemu na adresu, ktorú uvedie pri spísaní PIR. Ak letecká spoločnosť nemá na danom letisku zastúpenie, väčšinou si na túto službu najmä handlingovú spoločnosť.

Mám nárok na odškodnenie?
Podľa zástupkyne košického letiska si letecké spoločnosti väčšinou vyhradzujú 24 hodín na doručenie omeškanej batožiny bez možnosti kompenzácie. Často sa stáva, že letecká spoločnosť preplatí zahraničným cestujúcim aspoň nákup základných hygienických potrieb. Pravidlá jednotlivých leteckých spoločností sa výrazne líšia, a preto je treba otázku kompenzácie vždy riešiť priamo s vaším prepravcom.

Kam mi stratenú batožinu doručia?
Adresu doručenia uvádzate vždy pri spisovaní zápisu o stratenej batožine. Často sa do zápisu uvedú viaceré adresy, v závislosti od vášho cestovného harmonogramu. Presné miesto doručenia sa však vždy pred doručením batožiny overuje priamo s cestujúcim.

Užitočné tipy na záver
Zástupkyne bratislavského a košického letiska vám ponúkajú niekoľko užitočných tipov, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa problémom so stratou batožiny:

    Vždy majte na svojej batožine čo najpresnejšie vyplnený batožinový štítok. V mnohých prípadoch je práve tento kúsok papierika na batožine hlavným zdrojom informácií o batožine nájdenej bez majiteľa, ktoré sú následne zadávané do programu World Tracer. Batožinový štítok sa môže zdať ako prežitok, ale v skutočnosti značne urýchľuje vyhľadanie a doručenie omeškanej batožiny.
    Pokiaľ to je možné, vyhýbajte sa letom s krátkym prestupovým časom.
    Čo sa týka poškodenia batožiny, najmenej sú reklamované látkové kufre. Ďalším pomocníkom proti poškodeniu batožiny je jej zabalenie do fólie.
    Batožina s množstvom úchytiek, zipsov, strapcov, vreciek a popruhov je náchylnejšia na zachytenie pri prechode bezpečnostnou kontrolou a jej možnú stratu.
    Všetky cennosti a krehké veci (šperky, fotoaparát, peniaze a pod.) si pribaľte do príručnej batožiny. Väčšina leteckých spoločností za podobné predmety v zapísanej batožine neručí.
    Poškodenie batožiny, resp. stratu jej obsahu treba nahlásiť priamo na letisku, resp. do 7 dní od príletu.
    Pre ľahšiu identifikáciu svojej batožiny použite nejakú jedinečnú vec (napríklad farebnú stužku obviazanú na rúčke). Pri strate batožiny nezabudnite túto skutočnosť uviesť aj v tlačive PIR.


zdroj: http://www.cestujemeposvete.sk/2011/07/stratena-batozina-v-leteckej-doprave/


{FB::COMMENTS}  

Autom do Chorvátska
{FB::LIKE_BUTTON}

Veľká časť turistov mieri na chorvátske pláže autom. Pred nimi je niekoľkohodinová cesta vedúca cez Rakúsko a Slovinsko. Mnohí vodiči radi cestujú aj cez Maďarsko. Málokto z vodičov je na tak dlhú trasu zvyknutý. Preto by mal dbať predovšetkým na to, aby vyrážal odpočinutý a s vozidlom, o ktorého technickom stave s istotou vie, že dlhú trať zvládne bez problémov.
Pohonné hmoty

Pri ceste do Chorvátska najviac zaplatíte za benzín. S výdavkami počítajte ešte na slovinských diaľniciach, ktoré meria celkom 115 kilometrov. Platenie mýta bolo síce v Slovinsku zrušené, ale nahradila ho od 1.júla 2008 diaľničná známka. Zaplatiť ju môžete eurami alebo platobnou kartou. Cena za ročnú známku pre automobilová vozidla do 3500 kg je 55 EUR, polročné 35 EUR. Známku si musíte zakúpiť, aj keď prechádzate len krátky úsek diaľnice napr. Šentilj-Maribor, ktorý meria iba 16 km (tento úsek sa dá ale obísť po starej ceste, ktorá nie je spoplatnená).

Cestovanie na juh Chorvátska uľahčuje nedávno sprevádzkovaná nová diaľnica A1 zo Záhrebu do Splitu. Za prejazd po celej jej dĺžke sa platí 157 kún. Na kratších úsekoch mýto vyberá vopred, na dlhších motorista platí až pri zjazde z diaľnice. Platiť sa dá nielen miestnou menou, ale aj eurami. Obsluha ale väčšinou vracia iba miestnu menu. V letnej sezóne by nemal byť problém tankovať na chorvátskych čerpacích staniciach od 7:00 do 22:00, v ostatných ročných obdobiach býva otvorené väčšinou len do 17-20 hodín.
Ceny benzínu

Ceny benzínu sa pohybujú okolo 6,5 kún za liter.Chorvátske diaľnice

V posledných rokoch bolo dokončených mnoho mamutích diaľničných projektov a niektoré ešte čakajú na dokončenie v najbližšej budúcnosti.
Diaľnica Záhreb - Split

Táto cesta bola otvorená v roku 2005 a meria 375,7 km. Nachádza sa tu najdlhší tunel v Chorvátsku Mala Kapela dlhý 5780 m a poplatok na tejto diaľnici je 157 kún, za osobné auto a za auto s prívesom alebo mikrobus zaplatíte 245 kún. Táto cesta je ale veľkým hitom posledných sezón, môžete predpokladať, že zvlášť v sobotu v sezóne v dopravnej špičke.

Ak volíte túto trasu, potom by sa dalo povedať, že ste trochu tradičnejšie, chcete si užiť krásu Plitvických jazier, a naviac ešte ušetríte za diaľnicu. Veľa ľudí dokonca ignoruje novú možnosť priamych diaľnic a jede si radšej užiť túto trasu.
Dopravné predpisy v Chorvátsku

Na prvom mieste je nutné spomenúť rozdiel medzi slovenskou a chorvátskou vozovkou. Týka sa to teda konkrétne živičného povrchu, ktorý má iné zloženie a jazda po ňom môže byť pre neskúseného vodiča nebezpečná. Napríklad pri jazde v daždi má vozovka rovnaké vlastnosti ako pri jazde na poľadovici. Riadenie teda vyžaduje väčšie sústredenie. Možno je to vozovkou, možno je to tým, že sú vodiči po dlhej jazde unavení. Možno aj tým, že naši vodiči v zahraničí sa málo boja postihov, ale pravdou je, že Chorváti si dosť sťažujú na to, ako zahraniční vodiči jazdia. Chorvátska dopravná polícia sa naozaj nehanbí skontrolovať Vás. Naopak radi kontrolujú aj zahraničných vodičov, takže sa radšej uistite, že máte všetky doklady v poriadku a pozrite sa na chorvátska cestné pravidlá. Každá nehoda na chorvátskom území znamená pre vás nepríjemnosť a rokovania na chorvátskom priestupkovom súde.

Pravidlá jazdy v obci

    Priestupok - Minimálna pokuta
    Prekročíte povolenú rýchlosť o 10 km / h - 300 kún
    Prekročíte povolenú rýchlosť o 10-30 km / h - 500 kún
    Prekročíte povolenú rýchlosť o 30-50 km / h - 700 kún
    Prekročíte povolenú rýchlosť o 50 km / ha viac - 2000 kún
    Dvakrát prekročíte rýchlosť 100 km / h - 3000 kún

Pravidlá jazdy mimo obce

    Priestupok - Minimálna pokuta
    Prekročíte povolenú rýchlosť o 10-30 km / h - 300 kún
    Prekročíte povolenú rýchlosť o 30-50 km / h - 500 kún
    Prekročíte povolenú rýchlosť o 50 km / ha viac - 2000 kún


Ostatné predpisy

Nezapnuté bezpečnostné pásy, pokuta 500 kún, tie sú povinné aj na zadných sedadlách, ak sú namontované.

Telefonovanie počas jazdy, pokuta 500 kún


Trasa Košice – Záhreb


Z východného Slovenska sa cesta do Chorvátska (na Záhreb) veľmi zjednodušila. Bez platieb za diaľnicu sa však nezaobídete. Maďari síce ceny v porovnaní s minulým rokom nezvýšili, no prešli na úplne no systém. Diaľničné známky nahradili elektronickou registráciou, takzvanými  e- Mátricami. Cena za 4-dňovú registráciu je 7,5 eura. Znamená to však, že na nálepky na Slovensku už nekúpite. Zaregistrovať sa môžete síce aj na niektorých hraničných prechodoch, no tu, ako napríklad v Rajke, môžete čakať aj pol hodiny v rade vo veľmi nedôstojných podmienkach. Platiť sa dá aj v eurách, korunách a dokonca českých korunách. V sezóne to musí byť časovo ešte oveľa náročnejšie. Komické je, že na cenníku vo viacerých jazykoch je slovo  „deň preložené ako „slnečný.“ Tiež sa pousmejete nad cenníkom toalety, keďže kurz slovenskej a českej meny je rovných 1 : 2.

Výhodnejšie je preto zaplatiť e-Mátricu na niektorej z veľkých púmp, kde vám tiež poslúžia eurá. Na registráciu potrebujete doklad od auta.

Z Košíc po Miškolc síce nie je diaľnica, no cesta je veľmi kvalitná s veľkým podielom úsekov s povolenou rýchlosťou až 110 km/h. Odtiaľ sa dostanete takmer prázdnou novou diaľnicou až do Budapešti. Cestu dlhú 170 km máte za sebou za hodinu a štvrť. V Budapešti však nastávajú prvé problémy. Na južný obchvat Budapešti M0 vedie po západnej strane nesmierne preplnený 6-kilometrový úsek plný semaforov a kamiónov. V nijakom prípade neprechádzajte Budapešťou v čase ranej zápchy. Cestu si naplánujte tak, aby ste tu prešli pred šiestou ráno alebo až po deviatej. Tak či tak vám prejazd maďarskou metropolou dlhý 50 km potrvá takmer hodinu.

Z Budapešti je opäť k dispozícii rýchla diaľnica až po Kerestúr za Balatonom. K hraničnému prechodu Letenyi-Goričan s Chorvátskom je to však ešte okolo 37 km starou cestou s obmedzenou rýchlosťou na 50 či dokonca 40 km/h. Keďže Maďari finišujú s posledným úsekom diaľnice, je stará cesta vo veľmi zlom stave. Samotný diaľničný prechod Létenyi – Goričan je už však vybudovaný v diaľničnom profile. Je však pravdepodobné, že aj tu sa pri výjazde zo Shengenu stretnete v sezóne s dlhšou hraničnou kontrolou. Tu si môžete zameniť eurá za kuny v kurze 1 Euro – 6,9 HRK (4,50 Sk za Kunu).

Pumpy na diaľniciach majú dostatočnú frekvenciu a nie je tu problém platiť za palivo či potraviny v eurách. Celý úsek Maďarska z Košíc má 500 kilometrov a dá sa bez väčších problémov aj s prestávkami absolvovať za šesť a pol hodiny. Pozor na políciu. Cestou z Košíc sa môžete stretnúť aj so štyrmi radarovými kontrolami. Potom už vychádzate na chorvátsku diaľničnú sieť. Do Záhrebu je to ešte 120 km, čo je hodina cesty, aj keď je diaľnica pomerne frekventovaná.


Záhreb  - Rijeka

Zo Záhrebu vedie diaľnica až do Rijeky. Napriek tomu sa môže práve tento 87-kilometrový úsek stať neuralgickým bodom cestou na Istriu. Zo Záhrebu je síce diaľnica vychádza v plnom profile, no s obmedzenou rýchlosťou na 100 km/h. Asi po dvadsiatich kilometroch začína úsek deviatich tunelov sprevádzkovaných len v jednom tubuse. Za tunelom Sleme Chorváti ešte len stavajú ľavý profil diaľnice, takže o zápchy tu určite nebude núdza. Podobná situácia tu bola už vlani. Nič nezmení ani fakt, že niektoré z tunelov budú dokončené ešte túto sezónu. Cesta na Istriu je preto pravdepodobne výhodnejšia predsa len cez  Rakúsko a potom slovinské úseky diaľnic (Gratz – Maribor – Ljubljana). Počítať treba aj s preplnenými čerpacími stanicami.

{FB::COMMENTS}   

Letné tábory CVČ Vranov{FB::LIKE_BUTTON}    

Pozvánka na letné prázdniny 2011


Centrum voľného času, M.R.Štefánika 870, 093 01 Vranov nad Topľou        Podľa encyklopédie je LETO jedno z ročných období v miernom teplotnom pásme nasledujúce po jari a predchádzajúce jeseni. Podľa detskej duše je LETO určite najkrajšou časťou roka, pretože sú prázdniny. Pre Centrum voľného času má LETO  príchuť aktivít pre deti a mládež a to v podobe táborenia na Domaši, organizovania prímestských táborov spojených s cestovaním a poznávaním okolia,  súťaženia a hrania sa počas denných podujatí.

           Pozvanie platí pre všetkých, ktorí ani počas dní oddychu od školských povinností nechcú zaháľať. Nech sa páči, Ste pozvaní na:


  LETNÉ TÁBORY na Domaši – Dobrej v chatovej základni Centra voľného času.

Tábory sú určené pre deti od 9 rokov a stredoškolskú   

 mládež. Program je prispôsobený vekovému zloženiu detí a je zameraný na turistiku, kúpanie, opaľovanie, hry v prírode a pod.        

                 Cena:  30 €  – pre členov záujmových krúžkov CVČ v šk. roku 2010 - 2011 40 €  -  pre nečlenov.

                V cene je zahrnutá doprava, ubytovanie v  5 miestnych chatkách,  obedy a večere, raňajky z vlastných zásob, poistenie je individuálne.  

          1. turnus:     11. 7.  -    15. 7. 2011

          2. turnus:     18. 7.  -    22. 7. 2011

          3. turnus:     25. 7.  -    29. 7. 2011
 
 

 PRÍMESTSKÉ LETNÉ TÁBORY s dennou dochádzkou  - sú určené  pre deti od 6 do 15 rokov.

O deti je postarané denne od 7,30 – 16,00 hod.

                Cena: 30 € pre členov krúžkov CVČ a 40 € pre nečlenov za turnus. V cene sú zahrnuté celodenné výlety do okolia, cestovné, vstupné na 

     kúpaliská, ZOO a pod., obedy a pitný režim. Poistenie je individuálne.

 

Program:

 1. 8.  – 5. 8. 2011    – I. turnus 

     1. 8. 2011   -  Návšteva mini ZOO

    -  Prázdninová škola keramiky a strojopisu

    -  Dopravná a zdravotnícka súťaž

    -  Angličtina hrou

     2. 8. 2011  –  Celodenný výlet vlakom do Humenného – návšteva Vihorlatského

       Múzea, pamiatky mesta

     3. 8. 2011 –   Celodenný výlet autobusom do Strážskeho – návšteva kúpaliska

     4. 8. 2011  -   Celodenný výlet do Trebišova /obhliadka kaštieľa, kúpalisko /

     5. 8. 2011  -   Návšteva mini ZOO

   -   Ukážky hasičskej techniky

   -   Kreatívko popoludnie – servítková technika

             -   Súťaž v kreslení  a maľovaní              

  8. 8. – 12. 8. 2011   –  II. turnus   

       8. 8. 2011 –   Zoznamovacie hry

         Návšteva mini ZOO

         Náučným chodníčkom – zábavné a športové hry v prírode

         Miniškola aranžovania

       9. 8. 2011 –   Vodný svet – celodenný výlet na kúpalisko v Strážskom

     10. 8. 2011 –   Spoznávame hrady a zámky – výlet na hrad Čičva /opekanie/

         Aj zvieratká potrebujú lásku

         Môj Vysnívaný dom, hrad – výtvarná súťaž

      11. 8. 2011 -   Návšteva ZOO v Stropkove – celodenný výlet

      12. 8. 2011 -   Veselá prázdninová olympiáda – loptové a štafetové hry

         Maľovanie na tvár

          Miss tábora – rozlúčková party

       

     

Spôsob nahlásenia na tábory: prihlášky sú k dispozícii v CVČ Po – Pi od 7,30 – 15,30 hod., alebo na www.cvcvranov.edupage.sk

 
zdroj: http://cvcvranov.edupage.sk/news/?


{FB::COMMENTS}    


Ako zmeniť trvalý pobyt   {FB::LIKE_BUTTON} 

Zrušenie trvalého pobytu


K zrušeniu trvalého pobytu môže dôjsť na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu a na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva.

Ohlasovňa pobytu obyvateľov na mestskom úrade vydá verejnú vyhlášku o zrušení trvalého pobytu a vyvesí ju na úradnej tabuli po dobu 15 dní.

Doklady:

    * platný občiansky preukaz
    * list vlastníctva nehnuteľnosti alebo právoplatné súdne rozhodnutie o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva
    * Tlačivo - zrušenie trvalého pobytu

Poplatok:

Bez poplatku

Vybavuje:
Oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Referát organizačný a služieb občanom
Naštová Anna

    * tel.: 057/4422551, kl. 267
    * e-mail: anna.nastova@vranov.sk
    * kancelária: Kancelária prvého kontaktu, prízemie vpravo

Lehota:

30 dní

Predpis:

Zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

Prihlásenie na trvalý pobyt


Trvalým pobytom je miesto spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území SR.

Trvalý pobyt môžu mať občania iba v objektoch, ktoré sú označené číslom podľa osobitných predpisov, a to v tom istom čase iba na jednom mieste.

    * Za členov rodiny prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti môže hlásiť pobyt osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pričom je povinná predložiť potrebné doklady všetkých prihlasovaných osôb.
    * Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca resp. opatrovník.
    * Za občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi poverený zástupca.

Doklady:

    * platný občiansky preukaz
    * platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR, ak nemá občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze
    * doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti (bytu)
    * doklad o oprávnení užívať byt (nájomná zmluva)
    * ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa
    * písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak
         1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
         2. ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu,
         3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu
         4. ak vlastník alebo spoluvlastník budovy alebo jej časti, alebo nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdí svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne

Poplatok:

za potvrdenie o pobyte 3 € , na sociálne účely sa poplatok neplatí
Vybavuje:
Oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Referát organizačný a služieb občanom
Naštová Anna

    * tel.: 057/4422551, kl. 267
    * e-mail: anna.nastova@vranov.sk
    * kancelária: Kancelária prvého kontaktu, prízemie vpravo

Lehota:

na počkanie
Predpis:

Zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republikyzdroj: www.vranov.sk


{FB::COMMENTS}         

Ako vybaviť cestovný pas

 

{FB::LIKE_BUTTON}    

1. Cestovný pas  


    * Cestovný pas Slovenskej republiky je verejná listina, ktorou občan Slovenskej republiky  preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo a ďalšie skutočnosti uvedené v cestovnom pase. Pas je majetkom Slovenskej republiky.
    * Pred vycestovaním je potrebné si skontrolovať dobu platnosti cestovného pasu, pretože niektoré krajiny vyžadujú, aby bol cestovný pas platný aj po vycestovaní z ich územia.
    * Do členských krajín Európskej únie je možné cestovať okrem cestovných pasov aj na občianske preukazy Slovenskej republiky formátu ID karty.
    * Ak má občan v cestovnom pase vízum s platnosťou presahujúcou platnosť pasu, môže požiadať o jeho ponechanie. Môže ho však používať iba na preukazovanie víza. Pri cestovaní musí použiť platný cestovný pas.

2. Žiadosti o vydanie cestovného pasu

Žiadosti o vykonanie zmeny údajov v cestovnom pase


Žiadosť o vydanie cestovného pasu podáva občan v mieste trvalého alebo prechodného pobytu, alebo v mieste, kde sa zdržiava. Na prechodný pobyt nemusí byť úradne prihlásený. Občania musia byť pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu osobne prítomní. Pracovníci oddelení dokladov nasnímajú podobu tváre a podpis v elektronickej forme priamo pri podaní žiadosti - nie je potrebná fotografia.

Pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu na oddelení dokladov občan predkladá:

    * občiansky preukaz; ak občan nie je držiteľom občianskeho preukazu, predkladá rodný list a osvedčenie o štátnom občianstve SR, ktoré nesmie byť od jeho vydania staršie ako šesť mesiacov, prípadne ďalší matričný doklad ak došlo k zmene matričnej udalosti, štátne občianstvo Slovenskej republiky je možné preukázať platným cestovným pasom,  prípadne ďalšie doklady, ktoré sú potrebné na vydanie cestovného pasu
    * rodný list občana mladšieho ako 5 rokov, ak občan žiada o zápis údajov o občanovi mladšom ako 5 rokov do cestovného pasu
    * rodný list občana mladšieho ako 15 rokov, ak nie je držiteľom skôr vydaného cestovného pasu
    * skôr vydaný cestovný pas
    * správny poplatok.
        
    * Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť o vydanie cestovného pasu zákonný zástupca, iná fyzická osoba než rodič, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestún, budúci osvojiteľ, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárny orgán zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti, poručník alebo opatrovník, ktorý vyhotovený cestovný pas prevezme.

Občan mladší ako 18 rokov je až do nadobudnutia spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu povinný pripojiť k žiadosti o vydanie cestovného dokladu písomný súhlas zákonného zástupcu, inej fyzickej osoby než rodiča, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestúna, budúceho osvojiteľa, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárneho orgánu zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti, poručníka alebo opatrovníka s ich osvedčeným podpisom. Osvedčenie podpisu sa nevyžaduje, ak táto osoba vyjadrí svoj súhlas a žiadosť podpíše pred orgánom, ktorý cestovný doklad vydáva, alebo zastupiteľským úradom.


Ak sú rodičia rozvedení, žiadosť za tohto občana podáva rodič, ktorému je dieťa zverené do výchovy, druhý rodič môže podať žiadosť len s osvedčeným písomným súhlasom tohto rodiča. Taktiež zápis údajov o dieťati do cestovného pasu druhého rodiča môže byť vykonaný iba na základe osvedčeného písomného súhlasu rodiča, ktorý má dieťa vo výchove. Tento postup sa vzťahuje aj na prípady, ak bolo dieťa predbežným opatrením príslušného orgánu zverený do výchovy jednému z rodičov alebo inej osobe než rodičovi.

Ak  rodičia občana mladšieho ako 15 rokov neuzavreli manželstvo (ide najmä o tzv. slobodné matky), žiadosť za tohto občana podáva rodič, ktorý má dieťa  vo výchove, druhý rodič môže podať žiadosť len s osvedčeným písomným súhlasom tohto rodiča. Taktiež zápis údajov o dieťati do cestovného pasu druhého rodiča môže byť vykonaný iba na základe osvedčeného písomného súhlasu rodiča, ktorý má dieťa vo výchove.

    * Každý občan, bez ohľadu na vek je povinný byť pri podaní žiadosti osobne prítomný a  poskytnúť svoje biometrické údaje pre potreby vydania cestovného pasu. Výnimkou sú občania, ktorí tak nemôžu urobiť pre bezvládnosť.

    * Žiadosť o vykonanie zmeny údajov v cestovnom pase, napr. zápis údajov o občanovi mladšom ako 5 rokov do cestovného pasu rodiča môže za držiteľa cestovného pasu podať aj jeho manželka alebo manžel.

3. Platnosť cestovného pasu

Cestovný pas sa občanovi vydáva s platnosťou na 10 rokov, občanovi mladšiemu ako 13 rokov sa vydáva s platnosťou na 5 rokov a občanovi mladšiemu ako 5 rokov sa vydáva s platnosťou na  2 roky.


zdroj: http://www.minv.sk


{FB::COMMENTS}         

Kvalita vody na kúpaliskách

Podľa zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o  zmene a doplnení niektorých zákonov je voda na kúpanie každá tečúca alebo stojatá voda alebo jej časť, ktorú využíva veľký počet ľudí na kúpanie a v ktorej je kúpanie povolené alebo nie je kúpanie zakázané.

Prírodné kúpalisko je vyhradená prírodná vodná plocha a s ňou súvisiace prevádzkové plochy s vybavením tvoriace neoddeliteľný celok. Niektoré vybrané prírodné kúpaliská, oficiálne nazývané vyhlásená voda vhodná na kúpanie, sú predmetom hodnotenia kvality vody Európskou komisiou. Neznamená to však, že ostatné prírodné kúpaliská v SR nie sú vhodné na kúpanie.
Kvalita vody na prírodných kúpaliskách musí vyhovovať požiadavkám, stanoveným nariadením vlády č. 87/2008 Z.z. o požiadavkách na prírodné kúpaliská. Predpis zodpovedá aj novej európskej smernici č.2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorá bola prijatá 15.2.2006 a určuje základné požiadavky na prírodné kúpacie vody v Európskej únii. Smernica nahradila dovtedy platnú smernicu č. 76/160/EHS o kvalite vody na kúpanie a v období 2 rokov od jej prijatia mala byť plne transponovaná do právnych predpisov členských štátov EÚ.


Umelé kúpalisko je krytá alebo nekrytá stavba určená na kúpanie a s ňou súvisiace prevádzkové plochy s vybavením.
Požiadavky na kvalitu vody na kúpanie na umelých kúpaliskách podrobne upravuje vyhláška MZ SR č. 72/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská. Okrem rozsahu a frekvencie vyšetrenia kvality vody stanovuje i požiadavky na vybavenie a prevádzku krytých a nekrytých kúpalísk, ktoré je povinný prevádzkovateľ kúpaliska zabezpečiť. Sledovanie kvality vody na kúpanie:

Na Slovensku sleduje kvalitu vody na kúpanie Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) a 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ). Predmetom sledovania sú umelé kúpaliská (s termálnou a netermálnou vodou, s celoročnou a sezónnou prevádzkou) a najvýznamnejšie prírodné vodné rekreačné lokality.

Ročne sa tak kontroluje vyše 180 umelých kúpalísk a 70 prírodných kúpalísk. Ich počet sa každoročne mení v súvislosti s technickým stavom a pripravenosťou kúpalísk a bazénov na letnú turistickú sezónu (LTS), ktorá sa spravidla začína 15.júna a končí 15.septembra.

Pri organizovanej rekreácii je za prevádzku a kvalitu vody na kúpalisku v plnom rozsahu zodpovedný prevádzkovateľ. Neorganizovaná rekreácia znamená, že lokalita nemá prevádzkovateľa, ale v horúcich letných dňoch ju využíva na rekreáciu väčší počet osôb.

Kvalita vody na kúpaliskách sa začína kontrolovať cca 2 týždne pre začiatkom LTS a v priebehu sezóny v dvojtýždňových intervaloch. Na lokalitách s neorganizovanou rekreáciou, ktoré využíva na kúpanie malý počet ľudí sa vykonávajú len orientačné kontroly kvality vody na kúpanie na začiatku sezóny a pokiaľ to situácia vyžaduje, tak i v priebehu sezóny.

Časť prírodných lokalít s prevažne organizovaným kúpaním bola v roku 2005 všeobecne záväznými vyhláškami krajských úradov životného prostredia v SR s ohľadom na dlhodobú kvality ich vody na kúpanie a vysokú návštevnosť vyhlásená za vody vhodné na kúpanie (VVK). Tieto vody sú sledované podľa európskych požiadaviek a údaje o ich kvalite sú od roku 2004 každoročne poskytované Európskej komisii. Zoznam VVK je každoročne pred kúpacou sezónou aktualizovaný a poskytovaný na pripomienkovanie verejnosti.

V súvislosti s plnením požiadaviek smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/7/ES o riadení vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS je potrebné do 24. marca 2011 vytvoriť profily vôd vhodných na kúpanie, ktorých primárnym cieľom bude informovať verejnosť o možnom fekálnom znečistení lokality, spôsoboch jeho šírenia, prípadne príčinách znečistenia. Metodické pokyny pod názvom Profily vôd na kúpanie: Overené skúsenosti a metodický pokyn pre vypracovanie profilov sú uvedené na stránke ÚVZ SR v časti Kúpaliská.

zdroj: www.vodanakupanie.sazp.sk

Zápis novorodenca do knihy narodení
Na vykonanie zápisu narodenia do knihy narodení je príslušný matričný úrad, v ktorého obvode sa dieťa narodilo. Na matričný úrad sa dostaví rodič (spravidla otec) s dokladmi. Zápis sa urobí na základe oznámenia o narodení, ktoré je povinný ohlásiť matričnému úradu lekár, ktorý pôsobil pri pôrode alebo ktorý po pôrode poskytol liečebný úkon; v ostatných prípadoch je povinný to urobiť jeden z rodičov. Ten, na koho sa vzťahuje oznamovacia povinnosť, je povinný urobiť oznámenie najneskôr do troch pracovných dní odo dňa pôrodu. Matka môže splniť oznamovaciu povinnosť aj po tejto lehote, hneď ako je schopná urobiť oznámenie.

Pri ústnom oznámení narodenia je oznamovateľ povinný preukázať svoju totožnosť.

O ústnom oznámení narodenia dieťaťa vyhotovuje matrikár s oznamovateľom zápisnicu, v ktorej treba uviesť údaje o všetkých skutočnostiach, ktoré sa majú zapísať do matriky.

Meno dieťaťa

Meno alebo mená dieťaťa sa zapisujú podľa súhlasného vyhlásenia rodičov. Ak nie je vyhlásenie rodičov súhlasné, matrikár to vyznačí a neodkladne oznámi príslušnému súdu. Zapísať sa môžu najviac tri mená, a to aj cudzojazyčné. Pri zápise cudzojazyčného mena sú rodičia povinní poskytnúť matričnému úradu súčinnosť.

Priezvisko dieťaťa

Ak majú rodičia spoločné priezvisko, priezvisko dieťaťa sa zapisuje podľa priezviska rodičov.

Ak majú rodičia, ktorí sú manželmi, rôzne priezviská, zapisuje sa priezvisko, na ktorom sa rodičia dohodli pri uzavretí manželstva. Ak ide o nezosobášených rodičov, priezvisko dieťaťa sa zapisuje podľa dohody rodičov.

Ak sa rodičia v čase zápisu nedohodli o priezvisku dieťaťa, zapíše matrikár priezvisko matky a urobí oznámenie súdu. Zmena takto zapísaného priezviska dieťaťa sa vyznačí v zápisnici, ak sa rodičia dohodli o priezvisku dieťaťa ešte pred právoplatnosťou súdneho rozhodnutia o určení priezviska dieťaťa alebo ak tak rozhodol súd v prípade nezhody rodičov. Tieto ustanovenia sa nepoužijú, ak je dieťa štátnym občanom aj iného štátu a nadobúda priezvisko v súlade s jeho právnym poriadkom alebo tradíciou; túto skutočnosť rodičia preukážu písomným potvrdením vydaným orgánom príslušného štátu.

Ak otec dieťaťa nie je známy, zapisuje sa priezvisko matky, ktoré má v čase narodenia dieťaťa. Ak nie je známy ani jeden z rodičov, zapisuje sa priezvisko, ktoré určí súd.

Tvar priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania sa zapisuje na základe osobitnej žiadosti.

Pri zápise novorodenca do matriky (knihy narodení) sa vyhotovuje zároveň aj prvý rodný list.

Doklady:

    preukaz totožnosti (občiansky preukaz, prípadne cestovný doklad) oboch rodičov
    sobášny list
    u rozvedenej matky právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
    u ovdovenej matky úmrtný list manžela.

Poplatok:

Prvý originál rodného listu sa vydáva bezplatne, za vydanie duplikátu sa platí 1,50 €.

Vybavuje:

Oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Matrika
Butkovská Gabriela

    tel.: 057/4422983
    e-mail: monika.vardzikova@vranov.sk
    kancelária: Obradná sieň, Námestie slobody 4

Lehota:

Na počkanie

Predpis:

Zákon 154/1994 Zb. o matrikách


zdroj: www.vranov.sk
<< 1 2 >>