Deprecated: Function split() is deprecated in /www/i/n/u42781/public_html/functions/fce_content.php on line 15
Mestská polícia | Mesto | InfoVranov.sk
autokepaspravy info vranov
Úvod / Mesto / Mestská polícia

Mestská polícia

Obvody Mestskej polície vo Vranove

Územné obvody Mestskej polície vo Vranove nad TopľouHatala Richard – obvod 1 (Lomnica – Mravenisko):

Lomnická, Vajanského, Porubská, Záborského, Palárikova, Kláštorná, Prešovská, Zimná, Jarková, Herlianska, Makovická, Veterná, Lesnícka, Trepská, Slanská, Opálová


Tarčinský Peter – obvod 2 (Čemernianska):

Čemernianska, Železničná, Kpt. Nálepku, Ružová, Kukučínova, Puškinova, Kvetná, Sadová, Svätoplukova, Tolstého, Gorkého, Tehelná, Cintorínska, P. P.Gojdiča, Orechová


Jacko Miloš – obvod 3 (Mlynská):

Budovateľská, Staničná, areál ZŠ II, Mlynská, Mierová, M. Benku


Sabol Juraj – obvod 4 (Dubník – Okulka):

Dubník, Dobrianskeho, Okulka


Bc.Peter Čečko – obvod 5 (Dvojka):

Hronského, Sídlisko II., Ulica 1.mája


Lengvarský Peter – obvod 6 (Centrum):

Duklianských hrdinov, Námestie slobody, Pribinova, Dr. C. Daxnera


Tóth Ladislav – obvod 7 (Jednička):

Sídlisko I., J. Kráľa


Vanko Ján – obvod 8 (Máj):

Sídlisko I. Mája, Na hrunku, Hviezdoslavova, Rázusova, Štúrova


Imrich Peter – obvod 9 (Ondavská – Bernoláková):

Toplianska, B. Němcovej, Bernoláková, Ondavská, Kalinčiakova, A. Dubčeka, M. R. Štefánika


Zajac Martin – obvod 10 (Juh)

Sídlisko Juh, Hlovíkova, Lesná


Hatala Radoslav – obvod 11 (Lúčna)

Sídlisko Lúčna, Námestie Jána Pavla II. 2447, Gen. Svobodu, Viničná, E. Urxa, Slnečná, Ulica Dlhá, Záhradná, Jarná, Obchodná, Nemocničná, Pod Dolami, Krátka, Na vŕšku


Titko Peter – obvod 12 (Rodinná oblasť)

Podhrunská, Domašská, J. Matušku, Komenského, Nerudova, P. J.Šafárika, Školská, Sládkovičova
Mestská polícia bližšie občanom

Je ich 13 a pracujú vo všetkých dvanástich obvodoch nášho mesta. Ich hlavnou úlohou je ochrana obyvateľov pred ohrozením života, zdravia, majetku a zabezpečenie verejného poriadku. Rozprávame o Mestskej polícii (MsP) vo Vranove nad Topľou. Aj v roku 2011 si jej príslušníci plnili každodenné povinnosti vyplývajúce zo zákona o obecnej polícii a platných VZN na území mesta. Za zmienku určite stoja aj personálne zmeny ku ktorým došlo. Od 1. januára sa novým náčelníkom stal Jozef Uhlík, ktorého do funkcie vymenovalo Mestské zastupiteľstvo (MsZ). Zhováral sa sním Marcel Kačurák.

 

            Na februárovom zasadnutí MsZ ste predkladali správu o činnosti MsP za rok 2011. Do funkcie náčelníka ste však nastúpili až v tomto roku. Ako sa teda rodil tento obsiahly materiál?

 

            Spracovať Správu o činnosti MsP za minulý rok , krátko po nástupe do funkcie nebolo vôbec jednoduché, má to však aj jednu veľkú výhodu. Podrobne som sa oboznámil s doterajšou prácou svojich kolegov, zároveň som si porovnal činnosť mestských polícií v podobne veľkých mestách ako je Vranov nad Topľou a mám úplne jasno v tom ako ďalej.

 

            MsP pracovala v uplynulom roku o sile 13 príslušníkov. Skúste našim čitateľom v skratke priblížiť jej činnosť.

 

            Hlavnou náplňou našej práce je ochrana občanov, ich zdravia či majetku mesta. Naši príslušníci majú so svojou prácou dlhoročné skúsenosti a to častokrát napomáha v zabraňovaní páchania trestnej a inej protispoločenskej činnosti. Využívajú osobný kontakt s občanmi. Veľa podnetov sme získali počas pravidelných stretnutí napríklad v kluboch dôchodcov či počas besied na základných a stredných školách. Popri preventívnych aktivitách je treba spomenúť spoluprácu s PZ SR a ďalšieho veľkého pomocníka pri našej práci a to Monitorovací kamerový systém (MKS). Popri preventívnej činnosti pristúpili príslušníci MsP v minulom roku aj v represívnym opatreniam. Riešili celkom 1235 priestupkov. Z tohto počtu bolo 570 vybavených dohovorom, 626 uložením blokovej pokuty v celkovej hodnote 10.400,- €, 29 priestupkov bolo riešených vydaním bloku na pokutu nezaplatenú na mieste v sume 1.165,- € a 10 priestupkov bolo odstúpených príslušným orgánom. Príslušníci MsP predviedli v súlade so zákonom o obecnej polícii 16 osôb na útvar MsP a 6 osôb na OO PZ vo Vranove n/T pre podozrenie zo spáchania trestného činu. V štyroch prípadoch boli použité donucovacie prostriedky na prekonanie aktívneho odporu, zabránenie v napádaní inej osoby a zabránenie poškodzovania majetku. Použitie donucovacích prostriedkov bolo vyhodnotené ako oprávnené. V 78 prípadoch bol použitý technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla /papuča/.

 

            Hovorí sa, že nová metla dobre metie. Skúste nám teda priblížiť vaše plány do budúcna. Ako ďalej MsP vo Vranove n/T.

 

            Mojím hlavným cieľom je zosúladiť prácu  MsP tak, aby sa občania cítili v prítomnosti príslušníkov bezpečne. Spomínal som už MKS. Mojou snahou bude rozšíriť ho tak, aby sme mohli monitorovať čo najrozsiahlejšie územie mesta. Zlepšiť súčinnosť so štátnou políciou pri ochrane verejného poriadku a hliadkovú a obchádzkovú službu smerovať do miest, kde najčastejšie dochádza k narušovaniu verejného poriadku.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍCIA UPOZORŇUJE: Narazili Ste niekomu do vozidla? Neodchádzajte z miesta udalosti!
Predvianočné obdobie je určite spojené aj s nakupovaní darčekov, ktoré sa v súčasnosti nakupujú v rôznych obchodných centrách. Niektorí využívajú na dopravu do obchodov mestskú hromadnú dopravu, väčšina ľudí však do obchodných centier ide autom. Na zaplnených parkoviskách sa ľahko môže stať, že pri parkovaní alebo vychádzaní z parkoviska narazíme do iného auta.

Rovnako sa tak môže stať na parkoviskách na sídliskách, pri športových halách, prípadne akýchkoľvek iných odstavných plochách. V prípade, že k takejto udalosti dôjde, majte na pamäti, že Ste povinný splniť si zákonom stanovené povinnosti :
bezodkladne zastaviť vozidlo, preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi udalosti v cestnej premávke,
poskytnúť údaje o poistení vozidla, vyplniť a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady, vzniknutej škody podľa osobitného predpisu, zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky, urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo
plynulosť cestnej premávky.
Ak účastník takejto udalosti v cestnej premávke (škodovej udalosti) spôsobil hmotnú škodu osobe, ktorá sa nenachádza vo vozidle (napr. odstavené vozidlo),  je povinný o tom túto osobu bezodkladne upovedomiť a splniť si vyššie uvedené povinnosti účastníka škodovej udalosti. K zabezpečeniu vyrozumenia vodiča (držiteľa) poškodeného vozidla  môžete využiť aj informačné služby nákupného centra, usporiadateľa kultúrno-spoločenského podujatia, prípadne iného podujatia kumulujúceho účastníkov cestnej premávky. Ak toto nie je možné zabezpečiť takýmto spôsobom, vyrozumenie takejto osoby zabezpečte prostredníctvom Policajného zboru na telefónnej linke 158.
V prípade, ak si ako účastník takejto udalosti v cestnej premávke nesplníte  svoje zákonom stanovené povinnosti (odídete z miesta udalosti bez splnenia týchto povinností), vec bude po oznámení policajtovi kvalifikovaná ako dopravná nehoda a zároveň takéto konanie je považované za porušenie zákona o cestnej premávke závažným spôsobom, za ktoré Vám hrozí  pokuta od 300.-€ do 1.300.-€  a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá na dobu od 12 mesiacov do 60 mesiacov.

Informoval prešovský policajný hovorca Daniel Džobanik.